REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW DLA INNOWATORÓW W RAMACH KATALIZATORA INNOWACJI SPOŁECZNYCH

 1. Celem bonu jest wzmacnianie, rozwijanie i nabywanie kompetencji i przez innowatorki i innowatorów społecznych i według opracowanej własnej ścieżki edukacyjnej
 2. Nabór wniosków trwa do 31.10.2021 roku.
 3. W tegorocznej turze (2021 rok) zostanie przyznanych nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 bonów edukacyjno-doradczych.
 4. Bony są przyznawane osobom fizycznym, które: prawidłowo złożyły wniosek (załącznik nr 1) i spełniają minimalne kryteria opisane w punkcie 6.
 5. Po zebraniu ofert, zespół Katalizatora na podstawie kryteriów ocenia wnioski i wspólną decyzją przyznaje bony wybranym innowatorom.
 6. Wartość bonu edukacyjno-doradczego wynosi 1000 złotych. W szczególnych sytuacjach zespół KIS, może wydać zgodę na realizację bonu wyższej wartości wyższego w zależności od wydatkowania puli środków przeznaczonych na ten cel.
 7. Bon będzie realizowany po podpisaniu umowy.
 8. Bony będą miały charakter vouchera, uczestnikom nie będą przekazywane środki finansowe. Zakupione  usługi i towary w ramach bonów będą zamawiane i pokrywane bezpośrednio przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która prowadzi w partnerstwie z Fundacją Stocznia projekt Katalizator Innowacji Społecznych.
 9. Środki wydatkowane na bon dla innowatorów pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Minimalne kryteria wyboru:
  1. osoba brała udział w minimum 1 wydarzeniu Katalizatora Innowacji Społecznych – spotkaniu sieciującym, webinarium, szkoleniu, warsztacie itp.
  2. osoba jest autorką lub autorem (współautorstwo) przetestowanej i udokumentowanej innowacji społecznej,
  3. osoba ma jasny cel wydatkowania środków z bonu oraz przedstawiła kosztorys.
 11. Przyznany bon można wydatkować na:
  1. Zakup materiałów edukacyjnych – książki, dostęp do platformy kursowej, i inne
  2. Spotkania z:
   • ekspertami
   • doradcami
   • mentorami
   • specjalistami

        C. Kursy, szkolenia, warsztaty doskonalące

 1. Jedna osoba może otrzymać tylko jedne bon.
 2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą naruszały praw nabytych osoby aplikującej o przyznanie bonu.
 3. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje zespół Katalizatora Innowacji Społecznych w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

UWAGA!

Po wysłaniu wniosku wstępnego (formularz poniżej) do wybranych osób zostanie wysłany wzór wniosku właściwego. Bony będą przyznane na podstawie oceny wniosku właściwego.

WNIOSKI PRZYJMUJEMY JESZCZE:

dni
godzin
minut
sekund

Jesteś zainteresowana i zainteresowany bonem dla innowatora? Wypełnij formularz!

WNIOSEK WSTĘPNY: