Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne. Ze wsparcia w ramach programu skorzystać mogą przedsiębiorstwa społeczne, a także podmioty ekonomii społecznej, które zdecydują się taki status uzyskać.

Środki finansowe z funduszu pracy i funduszu solidarnościowego będzie można uzyskać na wsparcie zatrudnienia, pokrycie kosztów bieżących i reintegrację pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wszechstronne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej jest jednym z kluczowych kierunków działania bezpośrednio wynikających z KPRES. W dokumencie tym jednoznacznie wskazuje się na rolę PS w ekonomii społecznej. Temu celowi służy wiele rozwiązań uregulowanych w ustawie o ekonomii społecznej. Instrumenty wsparcia kierowane do PS obejmują wsparcie finansowe oraz usługi świadczone przez OWES.

Ponadto uzyskanie statusu PS wiąże się z dostępem do środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy, umożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. PS korzystać mogą także z różnorodnego wsparcia dofinansowanego ze środków europejskich (KPO, EFS i EFS+).

Program Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne jest pilotażową propozycją uzupełnienia powyższego instrumentarium. Koncentruje się on na szczególnie istotnych aspektach funkcjonowania PS związanych z tworzeniem miejsc pracy oraz reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także przyczynia się do wzmocnienia PS realizujących usługi społeczne.

PROGRAM

TABELA UWAG

Uwagi ujęte w tabeli uwag można przesyłać na adres: jakub.szewczyk@mrips.gov.pl do 27 marca br.