Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Herbsta, Krystynę Frątczak, Piotra Topińskiego oraz Andrzeja Witwickiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 23 lipca 1990 roku nr rep. A – VIII – 2399/90.

§2

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych” w dalszej części zwana Fundacją i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja może używać skróconej nazwy FISE.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

Fundacja może tworzyć placówki terenowe.

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.
 3. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

§6

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy.

§8

Fundację zakłada się na czas nieograniczony.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§9

 1. Celem Fundacji jest:
  – inkubowanie i rozwijanie przedsiębiorczości społecznej,
  – podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych,
  – tworzenie i rozwój firm, organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i zrzeszeń,
  – działanie na rzecz tworzenia godnych miejsc pracy,
  – podnoszenie wiedzy na temat ekonomii społecznej i rynku pracy, a także jakości zatrudniania i tworzonych miejsc pracy, prawa pracy i etyki na rynku pracy,
  – wzmacnianie efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych i tworzenie sprzyjających warunków do współpracy międzysektorowej,
  – dbanie o demokrację, prawa obywatelskie i prawa człowieka oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Fundacja prowadzi swoją działalność nie dla zysku.
 3. Fundacja jest bezwyznaniowa i apolityczna a w swej działalności kieruje się zasadami partycypacji, rzetelności, równości, niedyskryminacji, obiektywizmu i profesjonalizmu oraz poszanowania środowiska naturalnego i zasad zrównoważonego rozwoju.

§10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, świadczone osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania;
 2. doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne świadczone osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim organizacjom;
 3. prowadzenie działalności szkoleniowej oraz innych działań edukacyjnych i animacyjnych z zakresu rynku pracy;
 4. organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń;
 5. przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
 6. podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
 7. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. zakładanie przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji;
 9. doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić;
 10. współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji;
 11. inkubowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy;
 12. towarzyszenie w procesie powstawania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych oraz innowacji społecznych;
 13. działalność analityczną, badawczą lub naukową;
 14. tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej stron www, w tym: wortali, portali, serwisów internetowych oraz for i list dyskusyjnych także w innej formie.
 1. Swoje cele Fundacja może realizować poprzez wspieranie działalności osób, instytucji i innych organizacji zbieżnej z jej celami.
 2. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, tytuły honorowe, nagrody i inne wyróżnienia osobom fizycznym, osobom prawnym, środowiskom, organizacjom, instytucjom i innym podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Zasady oraz tryb ich przyznawania określa Zarząd.

Rozdział III. Organy Fundacji

§11

Organami Fundacji są:

– Rada Programowa Fundacji (Rada Fundacji) zwana w dalszej części Radą,

– Zarząd Fundacji.

§12

 1. Rada Fundacji składa się z nie więcej niż piętnastu zwykłych członków Rady oraz członków honorowych wybieranych przez Radę.
 2. Członków pierwszej Rady powołują Fundatorzy.
 3. Członkowie Rady Fundacji:
 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. Tryb i zasady wyboru oraz odwoływania członków zwykłych Rady określa „Regulamin Rady Programowej Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych”.
 2. Rada wybiera z grona członków zwykłych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Może także dodatkowo spośród członków zwykłych wybrać Sekretarza.
 3. Na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego zwykłego członka Rady, Rada powołuje honorowych członków Rady, z uprawnieniami do uczestniczenia w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, niestanowiącym. Honorowym członkiem może zostać osoba, która w szczególny sposób wspomogła działalność Fundacji oraz spełnia wymogi przewidziane w niniejszym paragrafie ust. 3. Powołanie członka honorowego wymaga uchwały Rady.

§13

 1. Kadencja zwykłych członków Rady Fundacji wynosi trzy lata, przy czym bez żadnych ograniczeń można być członkiem Rady przez kilka kadencji.
 2. Przed upływem kadencji zwykłe członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
 1. śmierci,
 2. utraty zdolności do czynności prawnych,
 3. odwołania przez Radę w drodze uchwały zwykłą większością głosów,
 4. ustąpienia z funkcji członka Rady,
 5. nieuczestniczenia przez dwa lata w pracach Rady, stwierdzonego przez Radę w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
 1. Członkowie honorowi powoływani są na czas nieoznaczony.

§14

 1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Fundacja może zwrócić członkowi Rady koszty poniesione w związku z pełnioną funkcją.
 2. Członkowie Rady nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§15

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. Posiedzenia Rady mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon, skype, poczta elektroniczna i inne środki komunikacji elektronicznej.
 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.
 3. Szczegółowy tryb działania Rady oraz zasady zwoływania i odbywania posiedzeń określa „Regulamin Rady Programowej Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych”.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwykłych organu z zastrzeżeniem pkt. 5 i pkt. 6 niniejszego paragrafu
 5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte także w formie głosowania pisemnego (korespondencyjnego) a także za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon, skype, poczta elektroniczna i inne środki komunikacji elektronicznej. Przepisy niniejszego paragrafu ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.
 6. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz Fundacji, ustanowieniu likwidatora oraz na żądanie jednej czwartej obecnych na zebraniu członków zwykłych Rady.

§16

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i stanowiących.
 2. Rada Fundacji jest organem nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

§17

 1. Rada Fundacji jest uprawniona w szczególności do:
 1. opiniowania wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
 2. rozpatrywania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
 3. uchwalania regulaminów Rady,
 4. powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji,
 5. akceptowania uchwał Zarządu w zakresie wprowadzenia zmian w statucie Fundacji, likwidacji Fundacji, połączenia Fundacji z inną fundacją,
 6. ustalania wynagrodzeń Zarządu Fundacji.
 1. Sprawy wymienione w § 12 ust. 6, § 13 ust.2, § 17 lit. b-e, § 20 ust. 1 i 2, § 27 ust. 2 i 3, § 28, §29 Statutu wymagają uchwały Rady.

§18

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§19

 1. Zarząd Fundacji składa się nie więcej niż z pięciu członków i nie mniej niż z dwóch, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić także: Wiceprezes Zarządu Fundacji oraz członkowie Zarządu Fundacji.
 2. Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji wybiera Rada Fundacji. 
 3. Prezes Zarządu Fundacji, a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony.
 5. Prezesowi Zarządu Fundacji, Wiceprezesowi Zarządu Fundacji oraz członkom Zarządu Fundacji przysługuje prawo ustąpienia z funkcji w Zarządzie, o czym powiadamiają w formie pisemnej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 6. Nazwy funkcji: Prezes Zarządu Fundacji, Wiceprezes Zarządu Fundacji oraz członkowie Zarządu Fundacji mogą funkcjonować równoważnie w ich żeńskich odpowiednikach tj. Prezeska Zarządu Fundacji, Wiceprezeska Zarządu Fundacji, członkini Zarządu Fundacji.

§20

 1. Rada Fundacji może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków, z następujących powodów:
 1. za działalność członka Zarządu sprzeczną ze statutem Fundacji,
 2. za działalność na szkodę Fundacji stwierdzoną uchwałą Rady,
 3. w wypadku skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. Rada Fundacji odwołując Zarząd Fundacji lub poszczególnych jego członków podejmuje uchwały niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowej działalności Fundacji.
 2. Odwołanego członka Zarządu powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego odwołaniu.

§21

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek każdego z pozostałych członków, lub na wniosek Rady Programowej.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, chyba że inne zapisy niniejszego statutu stanowią inaczej; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podjęte także w formie głosowania pisemnego (korespondencyjnego), z zastosowaniem trybu podejmowania decyzji z ust.3 niniejszego paragrafu.

§22

 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatorów lub Rady Fundacji, a w szczególności:
 1. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
 2. ustalanie oraz zmiana planów finansowych Fundacji,
 3. przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
 4. podejmowanie decyzji co do przeznaczenia i wysokości środków finansowych oraz zasad ich wykorzystania,
 5. podejmowania decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu przedmiotowego oraz form organizacyjnych,
 6. tworzenie i likwidacja przedstawicielstw, biur, zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą,
 7. nadzór nad działalnością biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji w zakresie przystępowania do spółek prawa handlowego,
 9. dokonywanie zmian w statucie Fundacji, w tym o zmianie celów Fundacji,
 10. decydowanie o likwidacji Fundacji,
 11. decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją.
 1. Sprawy wymienione punktach b, e, f, h, i, j, k niniejszego paragrafu wymagają uchwały Zarządu Fundacji.

§23

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: 
  1. Prezes Zarządu Fundacji – samodzielnie, 
  2. Wiceprezes Zarządu Fundacji – samodzielnie, 
  3. dwóch członków Zarządu Fundacji – na zasadzie reprezentacji łącznej, 
  4. jeden członek Zarządu Fundacji i pełnomocnik działający w granicach umocowania udzielonego mu przez Zarząd – na zasadzie reprezentacji łącznej, 
  5. dwóch pełnomocników działających w granicach umocowania udzielonego im przez Zarząd – na zasadzie reprezentacji łącznej.
 2. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu może udzielić także innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Fundacji, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju. 
 3. Oświadczenia skierowane do Fundacji mogą być dokonywane wobec Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz wobec jednego z członków Zarządu Fundacji lub pełnomocnika.
 4. W umowach pomiędzy Fundacją a Prezesem Zarządu Fundacji, Wiceprezesem Zarządu Fundacji oraz członkiem Zarządu Fundacji oraz w sporach między nimi Fundację reprezentuje dwóch członków Rady lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

 

Rozdział IV. Majątek Fundacji

§24

 1. Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego wniesionego przez Fundatorów oraz darowizn, zapisów, spadków, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dywidend z akcji i udziałów w spółkach oraz dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz posiadanych nieruchomości.
 2. Bilans Fundacji badany jest przez rewidenta księgowego, zgodnie z przepisami ustaw i rozporządzeń regulujących działalność organizacji pozarządowych.
 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany:
 1. na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
 2. na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie,
 3. na przekazywanie na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdział V. Rachunkowość i działalność gospodarcza Fundacji

§25

Gospodarkę finansową i ewidencją księgową Fundacji prowadzi zgodnie z przepisami obowiązującymi organizacje pozarządowe.

§26

 1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
91.01.B Działalność archiwów
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. Na cele działalności gospodarczej ze środków majątkowych Fundacji zostanie wyodrębniony odrębny fundusz w wysokości 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych).
 2. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone w całości na realizację celów statutowych Fundacji.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 4. Kierownika zakładu powołuje Zarząd Fundacji i jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
 5. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem określa uchwała Zarządu Fundacji.

Rozdział VI. Połączenie i podział Fundacji

§27

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu. Uchwała Zarządu wymaga akceptacji Rady, która następuje w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwykłych Rady.
 3. Uchwała w sprawie połączenia Fundacji podejmowana jest na podstawie protokołu ustaleń uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się Fundacji, w szczególności w sprawach Statutu oraz form realizacji celów fundacji powstającej w rezultacie połączenia.
 4. Przy podziale Fundacji przepisy § 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§28

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
 2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Radę Fundacji.
 3. Do obowiązków likwidatora należy:
 1. zgłoszenie do Rejestru Fundacji wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji,
 2. powiadomienie o otwarciu likwidacji organu sprawującego nadzór nad Fundacją oraz właściwych organów finansowych,
 3. ogłoszenie za pośrednictwem prasy, zawiadomienia o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia,
 4. sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Fundacji,
 5. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 6. sporządzenie bilansu na dzień ukończenia likwidacji,
 7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z Rejestru.
 1. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Rada Fundacji wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
 2. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją. Przepisy § 27 Statutu stosuje się odpowiednio.

Rozdział VIII. Zmiany Statutu

§29

 1. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji.
 2. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji, uchwałą podejmowaną jednomyślnie z udziałem wszystkich członków Zarządu. Zmiana statutu wymaga akceptacji Rady, która następuje w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwykłych Rady.