Logotyp kolorowej żarówki z napisem Bright Spaces

 

Lepsze prawa w lepszych przestrzeniach obywatelskich. Zrozumienie, rozwój i tworzenie sieci przestrzeni obywatelskich w celu lepszej ochrony praw.

Czas trwania projektu: 2 lata

Rozpoczęcie projektu: 1.03.2024

Zakończenie projektu: 30.09.2025

Projekt B.RIGHT SPACES opiera się na założeniu, że przestrzenie obywatelskie mogą być lepiej promowane i chronione przez współpracę lokalnych władz publicznych, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli, zgodnie z zasadami dobrych praktyk. Przestrzenie obywatelskie służą jako bastiony aktywizmu obywatelskiego w Europie, wspierając działania demokratyczne, ochronę i promocję praw obywatelskich i politycznych, praw gospodarczych i społecznych.

 

Logotyp kolorowej żarówki z napisem Bright Spaces

Głównym celem projektu B.RIGHT SPACES jest rozwój kompetencji władz lokalnych, organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w tym organizacji ekonomii społecznej) w zakresie wspierania, rozwijania i ochrony przestrzeni obywatelskich oraz wzmacniania zaangażowania publicznego w dyskusje i praktyki dotyczące demokracji. 

 W przestrzeniach obywatelskich zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne mogą w znaczący sposób angażować się w praktyki mające wpływ na rzecz politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego postępu swoich społeczności, równego dostępu do usług użyteczności publicznej, wolności wyboru zawodu i prawa do angażowania się w pracę, dostępu do uczciwych i sprawiedliwych warunków pracy. 

PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

KROK 1 – OBSERWACJA I ANALIZA

Pytanie projektowe: Jakie są charakterystyczne cechy różnych przestrzeni obywatelskich w Europie?

 

W trakcie trwania projektu przeprowadzone zostanie badanie, mające na celu zrozumienie charakterystyk przestrzeni obywatelskich w Europie. 

 Działania:

 • Badania terenowe, w tym ogólnoeuropejskie badanie rozpoznawcze w celu zidentyfikowania i przeanalizowania warunków, które wpływają na sukces istniejących przestrzeni obywatelskich.
 • Analiza literatury.
 • Mapowanie obecnych dobrych praktyk i modeli przestrzeni obywatelskich.
 • Lokalne „mapowanie” partycypacyjne.
 • Partycypacyjne badania ekspertów.

KROK 2 – NAUKA I TWORZENIE SIECI

Pytanie projektowe: W jaki sposób można wymieniać się dobrymi praktykami, aby zachęcić do rozwoju przestrzeni obywatelskich?

 Działania:

 • Policy Labs jako platformy do partycypacyjnej weryfikacji koncepcji i hipotez B.RIGHT SPACES, dotyczących promowania i ochrony przestrzeni obywatelskich.
 • Krajowe Policy Laby w formie warsztatów i grup fokusowych.

 • Międzynarodowe Policy Laby online w formie webinarów.

KROK 3 – WSPIERANIE PRZESTRZENI OBYWATELSKICH

 

Pytanie projektowe: Kim są kluczowi interesariusze w procesie powstawania oraz integracji przestrzeni obywatelskich?

 

Działania:

 • Utworzenie ponadnarodowej platformy internetowej B.RIGHT SPACES na rzecz rzecznictwa i ochrony przestrzeni obywatelskich, zawierającej kartografię zmapowanych przestrzeni obywatelskich UE, które dzielą się swoimi dobrymi praktykami.
 • Międzynarodowe wizyty studyjne i warsztaty, sprzyjające wzajemnemu uczeniu się i wymianie.

ZAKŁADANE REZULTATY:

 

 •  Raporty badawcze na temat charakterystyki przestrzeni obywatelskich w krajach objętych projektem oraz dynamiczne mapowanie przestrzeni obywatelskich w UE.
 • Wytyczne dotyczące ochrony i promocji przestrzeni obywatelskich oraz powstały w procesie realizacji projektu Manifest. Wytyczne zapewnią repozytorium dobrych praktyk, a Manifest będzie zawierał kluczowe punkty odniesienia dla ochrony i promocji przestrzeni obywatelskich, do wykorzystania przez społeczności, decydentów politycznych oraz organizacje.
 • Porozumienie na rzecz przestrzeni obywatelskich. Podczas Walnego Zgromadzenia REVES spotkamy się, aby przygotować i podpisać Porozumienie Przestrzeni Obywatelskich. Ten ważny dokument będzie reprezentować nasze wspólne zaangażowanie w pielęgnowanie i ochronę przestrzeni, w których członkowie społeczności mogą się spotykać, wyrażać swoje poglądy oraz angażować się w istotne społecznie działania.
 • Komisja REVES ds. przestrzeni obywatelskich (wspierająca przestrzenie obywatelskie w 14 krajach). Będzie to specjalna grupa powołania w ramach REVES, która skupi się na monitorowaniu i wspieraniu rozwoju przestrzeni obywatelskich, oferując wsparcie merytoryczne oraz zasoby dla społeczności. 
 • Rekomendacje dla władz lokalnych w celu promowania polityk, które chronią i wzmacniają przestrzenie obywatelskie, zapewniając, że pozostają one integralną częścią naszych społeczności i nadal wspierają demokratyczne zaangażowanie i dobrobyt społeczny.

Projekt B.RIGHT SPACES jest realizowany przez konsorcjum 10 organizacji partnerskich z następujących krajów: Belgia, Hiszpania, Polska, Portugalia, Włochy. 

Śledź nas w mediach społecznościowych B.RIGHT SPACES, aby uzyskać aktualne informacje na temat głównych wyników badań, planowanych warsztatów, webinariów i wizyt studyjnych!

 

 

FACEBOOK:

INSTAGRAM: 


PATRTNERSTWO:

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora/autorki (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ udzielający dotacji nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności.