CoopCamp to międzynarodowy program realizowany w 5 krajach (w Belgii, Hiszpani, Szwecji, Polsce i we Włoszech), który ma za zadanie zwiększyć wiedzę młodzieży ze szkół technicznych i zawodowych na temat prowadzenia przedsiębiorstw społecznych i niezbędnych do tego kompetencji.

W trakcie kryzysu w 2008 roku odsetek bezrobocia wśród młodych osób w Unii Europejskiej znacznie wzrósł i przez kolejne lata utrzymywał się na wysokim poziomie. Jednym z wielu powodów takiego stanu rzeczy jest luka między programami nauczania a rynkiem, na który trafiają osoby po ukończeniu szkoły. Młodzież nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu nietradycyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Młodzi ludzie zatrudniani są też na gorszych warunkach niż przedstawiciele innych grup wiekowych. Zawierane z nimi umowy często nie gwarantują stabilności pracy i zabezpieczeń w przypadku wypadków losowych.

Wyraźna w takim wypadku staje się potrzeba stworzenia nowej narracji i użycia nowych sposobów nauczania, w tym nauczania cyfrowego.

CoopCamp stara się włączyć modele spółdzielcze w program nauczania, poszerzyć oferty nauczania szkół biorących udział w projekcie przy jednoczesnym nieingerowaniu w zastany porządek nauczania w szkołach.

Celem projektu jest wsparcie uczniów w zakresie odkrywania wielu modeli przedsiębiorczości dostępnych na rynku, w tym modelu przedsiębiorstwa społecznego, w którym ludzie i wartości są szczególnie istotne.

Rezultaty:

  • Stworzenie programu zajęć edukacyjnych zrozumiałych i interesujących dla młodzieży, która uczęszcza do szkół technicznych i zawodowych
  • Użycie cyfrowych narzędzi edukacyjnych, które są bardziej zrozumiałe dla młodych osób
  • Zastosowanie konkretnych ścieżek nauczania, takich jak staże i symulacja tworzenia spółdzielni

ADRESACI PROGRAMU:

  • Szkoły zawodowe i techniczne
  • Uczniowie szkół zawodowych i technicznych

Liderem projektu jest REVES – European Network of Cities & Regions for the Social Economy

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, numer umowy: SI2.823561.

STRONA WWW PROJEKTU:

www.revesnetwork.eu

Julia Koczanowicz-Chondzyńska