SEEDING to międzynarodowy program realizowany w 7 krajach, który ma na celu zidentyfikowanie i zanalizowanie zagrożeń oraz szans, jakie cyfryzacja pracy (robotyzacja, informatyzacja, zastosowanie sztucznej inteligencji) przynosi gospodarce europejskiej, a w szczególności – sektorowi ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna, tak jak gospodarka w ogóle, stoi przed wielkim wyzwaniem cyfrowej rewolucji. Zmiany technologiczne w coraz szybszym tempie i w coraz większym stopniu zmieniają środowisko pracy. Do tej pory postęp wprowadzał maszyny zastępujące ludzi przy powtarzalnych, monotonnych pracach –głównie w sektorze produkcyjnym. Ostatnia dekada przynosi jednak rozwiązania, które znajdują zastosowanie także w handlu i usługach, a roboty, oprogramowanie i sztuczna inteligencja zastępują nawet wyżej wykwalifikowanych pracowników przy bardziej złożonych zadaniach np. przy tworzeniu analitycznych raportów i porządkowaniu i sprawdzaniu umów bankowych.

Rewolucja nie oznacza jednak tylko zagrożeń dla przedsiębiorstw oraz pracowników, których miejsca pracy stają się zagrożone i którzy zmuszeni zostają do poszerzania swoich cyfrowych kwalifikacji. Nowe technologie mogą równocześnie pomagać w rozpowszechnianiu dobrych praktyk w miejscu pracy oraz wyposażać przedsiębiorstwa społeczne w narzędzia, za pomocą których mogą one łatwiej pielęgnować i promować swoje wartości oraz zacieśniać współpracę – także w modelach autonomicznych obiegów gospodarczych niewrażliwych na globalne kryzysy oraz modelach gospodarki obiegu zamkniętego.

Program SEEDING dotyka zarówno złych, jak i dobrych stron cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji obserwowanych na różnych rynkach pracy z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej.

W projekcie realizowanym w latach 2019-2020 uczestniczy 11 organizacji z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Irlandii, Słowenii i Polski. Koordynatorem jest międzynarodowa sieć DIESIS, a za polską część odpowiada Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

CELE PROGRAMU:

SEEDING jest pierwszym europejskim programem analizującym obecną i prognozujący przyszłą reakcję sektora ekonomii społecznej na transformację cyfrową gospodarki. Jego celem jest uchwycenie i opisanie:

 • unikalnej perspektywy sektora ekonomii społecznej na digitalizację pracy, warunki i stosunki pracy;
 • identyfikacja dróg rozwoju, pozwalających na czerpanie korzyści z digitalizacji przy jednoczesnym ograniczaniu i kontrolowaniu negatywnych jej rezultatów;
 • wspieranie wprowadzania w życie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, szczególnie tych dotyczących bezpieczeństwa zatrudnienia, stałego uczenia się i zmian kwalifikacji zawodowych, sprawiedliwych płac i właściwych warunków pracy.

PLANOWANE REZULTATY:

 • Raport zawierający syntezę obserwacji na temat pozycji ekonomii społecznej w obliczu cyfrowej rewolucji, głównych zagrożeń oraz szans jakie stoją przed podmiotami tego sektora oraz innymi przedsiębiorstwami. Ujęta zostanie specyfika poszczególnych krajów, tak różnych pod względem potencjału ekonomicznego, miejscu w łańcuchu tworzenia wartości oraz siły sektora ekonomii społecznej czy specyfiki branżowej podmiotów tego sektora.
 • Zbiór 21 studiów przypadku ilustrujących podmioty ekonomii społecznej dotknięte procesem robotyzacji, automatyzacji, informatyzacji miejsc pracy czy stosowania sztucznej inteligencji oraz to, jak ten proces wpływa na kierownictwo, załogę i partnerów społecznych przedsiębiorstwa.
 • Zestaw rekomendacji służący ograniczeniu negatywnych rezultatów cyfryzacji miejsc pracy – skierowany zarówno do władz unijnych i państwowych, jak i do menedżerów firm (nie tylko z sektora ekonomii społecznej).
 • Cztery krótkie filmy prezentujące szczegóły wybranych studiów przypadku.
 • Konferencja otwierająca projekt, dwa międzynarodowe warsztaty, 7 wirtualnych spotkań między organizacjami zaangażowanymi w program i finałowa konferencja przedstawiająca wyniki badań.

ADRESACI PROGRAMU:

 1. Organizacje pracodawców;
 2. Związki zawodowe;
 3. Przedsiębiorstwa stawiające czoła wyzwaniom cyfryzacji;
 4. Lokalne, narodowe i unijne władze.

ORGANIZACJE, POZA FISE, KTÓRE SĄ ZAANGAŻOWANE W PROJEKT:

STRONA WWW PROJEKTU:

www.diesis.coop/project/seeding/

Julia Koczanowicz-Chondzyńska

Łukasz Komuda