🇬🇧 Click here for english version 🇬🇧

🇵🇱 Kliknij tu, aby zapoznać się z polską wersją 🇵🇱

Reframery – це програма для мігрантів (жінок і чоловіків) з України, які бажають розвивати або планують розпочати господарську діяльність у Польщі.

ЯКЩО ТИ:

Маєш ідею для власної справи? Хочеш заробляти гроші на своєму захопленні? Ти думаєш про те, як дати роботу людям з твого найближчого оточення?

Запрошуємо всіх людей з України в Польщі, які бажають обговорити свою бізнес-ідею або вже мають бізнес-ідею і хочуть її розвивати

МЕТА ПРОЕКТУ:

Надати підтримку в розвитку існуючого бізнесу або в розробці концепції утворення нової господарської діяльності. Ми надаємо доступ до власної навчальної програми та серії менторських зустрічей з фахівцями з ефективності підприємництва.

Завдяки доступу до віртуального бізнес-інкубатора та менторських сесій учасники зможуть обговорити та доопрацювати свою бізнес-ідею, визначити ринок збуту, отримати підтримку у плануванні маркетингової стратегії та стратегії продажів, а також побудові відносин з клієнтами та своєю командою.

Курс пристосований до потреб учасників. Тому перед тим, як приєднаєтеся до проекту, ми запросимо кожного учасника взяти участь у співбесіді з організаторами тренінгу.

Стандартна програма включає такі модулі, як розвиток власного підприємництва, бізнес-моделі, корпоративна соціальна відповідальність, маркетингові стратегії та соціальні медіа (facebook, instagram), джерела фінансового капіталу та залучення ресурсів, навчання на помилках, веб-сайти та домени. Список тем є відкритим. Будь ласка, повідомте нам про ваші ідеї та потреби під час спілкування з організаторами.

Програма доступна українською та англійською мовами. Усі елементи програми будуть перекладені.

Участь у програмі безкоштовна.

КОЛИ І ДЕ

Зважаючи на потреби учасників, програма буде доступна в онлайн-форматі. Вона відкрита для всіх зацікавлених осіб з України, які проживають на території Польщі.

Учасники зможуть увійти в систему у зручний для них час, відповідно до запропонованого графіку проведення курсу. Кожна особа отримає індивідуальний код доступу, необхідний для запуску курсу.

Самостійне проходження курсу чергуватиметься з груповими менторськими онлайн-зустрічами, де ви зможете обговорити питання, що вас цікавлять, та занепокоєння щодо вашої бізнес-ідеї. Відбудеться 6 групових онлайн-зустрічей. Онлайн-матеріали включають матеріали для читання з прикладами добре спланованих бізнесів, завдання для самостійного виконання та відео.

Учасники отримають сертифікати про проходження тренінгового курсу.

У наступних частинах проекту учасникам буде запропонована можливість приєднатися до міжнародної мережі підтримки малих та середніх підприємців.

Програма реалізується Університетом Макмастера в Канаді, Варшавською школою економіки та Фондом соціально-економічних ініціатив.

Часті запитання:

 1. Чи є участь безкоштовною?

Так, участь є абсолютно безкоштовною.

 1. Чи потрібно знати польську мову, щоб взяти участь у програмі?

Ні, знання польської мови не є обов’язковим. Програма проводитиметься англійською та українською мовами.

 1. Що потрібно зробити, щоб взяти участь у програмі?

Щоб взяти участь у програмі, все, що вам потрібно зробити, це заповнити аплікаційну форму. Заповнення займе всього 2 хвилини. Анкета доступна тут.

 1. Програма призначена лише для осіб з України, які проживають у Варшаві?

Ні. Програма проводиться в онлайн форматі, тому до неї може долучитися будь-яка особа з України, яка зараз проживає на території Польщі, має доступ до Інтернету та розглядає можливість започаткування власного бізнесу.

 1. Чи можу взяти участь у програмі, якщо ще не маю точної бізнес-ідеї?

Безумовно, так. Якщо у тебе є бажання зрозуміти, чи підходить тобі власний бізнес, ця програма допоможе тобі підготуватися до нього. Ми знаємо з досвіду, що ідеї для власного бізнесу можуть бути дуже різними, і кожну з них варто обговорити.

 1. Як довго триватиме курс?

Курс розрахований приблизно на 15 тижнів. Наступні модулі курсу проходять з інтервалом у два тижні, відповідно до власних здібностей та темпу учасників. Після кожного модуля передбачені менторські зустрічі з фахівцями. Доступ до курсу відкритий після завершення програми. Це гарантує, що навіть після завершення програми учасники зможуть користуватися її матеріалами.

 1. Коли розпочнеться курс?

Набір учасників завершується 03.09.2023 р. У разі високого інтересу до проекту організатори залишають за собою право закрити набір раніше. Після цього періоду з учасниками будуть проведені інтерв’ю, щоб з’ясувати їхні очікування та потреби від програми. Ми плануємо розпочати курс у другій половині вересня. Точні дати зустрічей будуть оголошені після закриття набору та проведення співбесід.

 1. Скільки часу на тиждень потрібно для проходження курсу?

Менторські сесії тривають півтори години кожна і проводяться раз на два тижні. Час між ними можна використовувати для роботи з матеріалами на онлайн-платформі. Мінімальний рекомендований час перебування на платформі – одна година на тиждень.

 1. Про що будуть окремі модулі курсу?

Курс пристосований до потреб учасників. Це означає, що він буде модифікований після обговорення з учасниками, щоб найкраще відповідати їхнім потребам. Стандартна програма включає такі модулі, як розвиток власного підприємництва, бізнес-моделі, корпоративна соціальна відповідальність, маркетингові стратегії та соціальні медіа (facebook, instagram), джерела фінансового капіталу та залучення ресурсів, навчання на помилках, веб-сайти та домени. Список тем є відкритим. Будь ласка, повідомте нам про ваші ідеї та потреби під час спілкування з організаторами.

 1. Чи можу я відвідувати лише обрані менторські онлайн-зустрічі?

Відвідування менторських зустрічей є обов’язковим. Ми передбачаємо можливість пропустити максимум дві такі зустрічі протягом програми. Усі менторські зустрічі будуть записані, і учасники зможуть прочитати або повернутися до питань, які обговорювалися пізніше.

 1. Чи гарантує мені участь у проекті відкриття власної справи?

Участь у проекті допомагає поглянути на власну бізнес-ідею та підтримати процес підготовки до започаткування власної справи. Ми розглядаємо цю програму як хороший перший крок до започаткування власної справи. Відкриття бізнесу залишається на розсуд самих учасників.

Якщо у тебе виникнуть додаткові запитання, будь ласка, зв’яжися з нами: agata.chutnik@fise.org.pl

Reframery. Programme for migrants from Ukraine who wish to develop or consider setting up an business in Poland

FOR WHOM

Do you have an idea for your own business? Do you want to make money from your passion? Are you thinking about how you can give jobs to people around you?

We invite all persons from Ukraine in Poland who would like to discuss their business idea or who already have one and want to develop it.

PROJECT OBJECTIVE

The aim of the project is to provide support in developing an ongoing business or a concept for a new entity. We provide access to a proprietary training programme and a series of mentoring meetings with entrepreneurship specialists.

Through access to a virtual business incubator and mentoring sessions, participants will be able to discuss and refine their business idea, identify their market, be supported in planning their marketing and sales strategy and build relationships with customers and their community. The programme in terms of content will be tailored to the needs of the participants. Therefore, before joining the project, we will invite each candidate to participate in an interview with the training organisers.

The standard programme includes modules such as developing your own entrepreneurship, business models, corporate social responsibility, marketing strategies and social media (facebook, instagram), sources of financial capital and sourcing, learning from mistakes, websites and domains. The list of topics is open. Please bring your ideas and needs when you talk to the organisers.

The programme is available in Ukrainian and English. All elements of the programme will be translated.

Participation in the programme is free of charge.

WHEN AND WHERE

Following the needs of participants, the programme will be available in an online format. It is open to all interested persons from Ukraine living in Poland.

Participants will be able to log in at their convenience, according to the proposed timetable for the delivery of the course. Each participant will receive an individual access code needed to launch the course.

Online self-paced training courses will alternate with online group mentoring meetings to discuss your questions, concerns about your business idea. There will be 6 group online meetings. The online material includes reading material with examples of well-planned businesses, tasks to be completed individually and videos.

Participants will receive certificates of participation for completing the training.

 

Further parts of the project will offer participants the opportunity to join an international support chain for small and medium-sized entrepreneurs.

 

The programme is implemented by McMaster University in Canada, the Warsaw School of Economics and the Foundation for Social and Economic Initiatives.

 

Frequently asked questions:

 1. Is participation free of charge?

Yes, participation is completely free of charge.

 1. Do I need to know Polish to participate in the programme?

No, knowledge of Polish is not required. The programme will be conducted in English and Ukrainian.

 1. What do I need to do to participate in the programme?

To take part in the programme, all you need to do is fill in an application form. It takes about 2 minutes to complete. The form is available here.

 1. Is the programme only for Ukrainians living in Warsaw?

No. The programme is conducted in an online form, therefore any person from Ukraine currently living in Poland who has an Internet connection and is considering starting their own business can join it.

 1. Can I join the programme if I do not have a precise business idea yet.

Definitely yes. If you have a desire to see if running your own business is for you, this programme will help you prepare for it. We know from experience that ideas for your own business can be very different and each one is worth discussing. We invite you to fill in an application form.

 1. How long will the course last?

The course is designed for approximately 15 weeks. Subsequent course modules have to be completed at two-week intervals, according to the participants’ own abilities and pace. Mentoring meetings with specialists are implemented after each module. Access to the course is also open after the end of the programme. This ensures that even after its completion, participants will be able to use the materials contained in it.

 1. When will the course start?

The recruitment process closes on 03.09.2023. In case of high interest in the project, the organisers reserve the right to close the recruitment earlier. After this period, interviews will be held with participants to find out their expectations and needs from the programme. We anticipate starting the course in the second part of September. We will announce the exact dates of the meetings once the recruitment and interviews have been closed.

 1. How much time per week is needed for the course?

Mentoring sessions last an hour and a half each and are delivered once every fortnight. The time in between can be used to use the materials on the online platform. The minimum recommended time to spend on the platform is one hour per week.

 1. What will the specific course modules cover?

The course is tailored to the needs of the participants. This means that it will be modified after discussion with the participants in order to best meet their needs. Modules such as developing one’s own entrepreneurship, business models, corporate social responsibility, marketing strategies and social media (facebook, instagram), sources of financial capital and raising resources, learning from mistakes, websites and domains. The list of topics is open. Please share your ideas and needs when talking to the organisers.

 1. Is it possible to participate only in selected online mentoring meetings?

Attendance at the mentoring meetings is compulsory. We envisage the possibility to miss a maximum of two of these meetings during the programme. All mentoring meetings will be recorded and participants will be able to read or return to the issues discussed afterwards.

 1. Does participation in the project guarantee me starting my own business?

Participation in the project helps you to look at your own business idea and supports the process of preparing to start your own business. We see the programme as a good first step in starting a business. Setting up the business is at the discretion of the participants themselves.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us: agata.chutnik@fise.org.pl

Reframery: Program dla migrantek i migrantów z Ukrainy chcących rozwinąć lub rozważających rozpoczęcie działalności ekonomicznej w Polsce

DLA KOGO

Masz pomysł na własny biznes? Chcesz zarabiać na swojej pasji? Czy myślisz o tym, jak możesz dać pracę osobom ze swojego najbliższego otoczenia?

Zapraszamy wszystkie osoby z Ukrainy w Polsce, które chciałyby porozmawiać o swoim pomyśle na biznes lub już go mają i chcą go rozwijać.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest udzielenie wsparcia w rozwinięciu prowadzonej firmy lub w opracowaniu koncepcji nowego podmiotu. Zapewniamy dostęp do autorskiego programu szkoleniowego i serii spotkań mentoringowych ze specjalistami z zakresu przedsiębiorczości.

Dzięki dostępowi do wirtualnego inkubatora przedsiębiorczości i sesjom mentoringowych, uczestnicy będą mogli omówić i dopracować swój pomysł na biznes, zidentyfikować swój rynek, uzyskać wsparcie w planowaniu strategii marketingowej i sprzedażowej oraz budować relacje z klientami i swoją społecznością. Program pod względem treści będzie dostosowany do potrzeb uczestników. Dlatego przed przystąpieniem do projektu zaprosimy każdą osobę w na rozmowę z organizatorami szkolenia.

Standardowo program obejmuje takie moduły jak: rozwijanie własnej przedsiębiorczości, modele biznesowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, strategie marketingowe i media społecznościowe (facebook, instagram), źródła kapitału finansowego i pozyskiwanie zasobów, uczenie się na błędach, strony internetowe i domeny. Lista tematów jest otwarta. Prosimy o przedstawienie swoich pomysłów i potrzeb podczas rozmowy z organizatorami.

Program dostępny jest w języku ukraińskim i angielskim. Wszystkie elementy programu będą tłumaczone.

Udział w programie jest bezpłatny.

Uczestniczki otrzymają certyfikaty uczestnictwa ukończenia szkolenia.

W dalszych częściach projektu uczestnikom zostanie zaproponowana możliwość dołączenia do międzynarodowego łańcucha wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców.

Program realizowany jest przez Uniwersytet McMaster w Kanadzie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy udział w programie jest bezpłatny?
  Tak, udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 2. Czy muszę znać język polski do udziału w programie?
  Nie, znajomość języka polskiego nie jest wymagana. Program będzie prowadzony w języku angielskim i ukraińskim.

 3. Co muszę zrobić, by wziąć udział w programie?
  Aby wziąć udział w programie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jego wypełnienie zajmuje około 2 minut. Formularz dostępny jest tutaj.

 4. Czy program przeznaczony jest jedynie dla Ukrainek i Ukraińców zamieszkujących Warszawę?
  Program realizowany jest w formie on-line, dlatego może dołączyć do niego każda osoba z Ukrainy mieszkająca aktualnie w Polsce, która ma połączenie internetowe i rozważa rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 5. Czy mogę dołączyć do programu, jeśli nie mam jeszcze dokładnie sprecyzowanego pomysłu na biznes.
  Zdecydowanie tak. Jeśli masz chęć sprawdzić, czy prowadzenie własnej działalności jest dla Ciebie, ten program pomoże Ci się do tego przygotować. Z doświadczenia wiemy, że pomysły na własną działalność mogą być bardzo różne i każdy warty jest przedyskutowania.

 6. Jak długo będzie trwał kurs?
  Kurs przeznaczony jest na około 15 tygodni. Kolejne moduły kursu trzeba zrealizować w dwutygodniowych odstępach czasu, zgodnie z własnymi możliwościami i tempem. Po każdym module realizowane są spotkania mentoringowe ze specjalistami. Dostęp do kursu otwarty po zakończeniu programu. Dzięki temu nawet po jego zakończeniu uczestnicy będą mogły korzystać z materiałów w nim zawartych.

 7. Kiedy rozpocznie się kurs?
  Proces rekrutacyjny kończy się 03.09.2023. W przypadku dużego zainteresowania projektem organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru. Po tym okresie przeprowadzone zostaną rozmowy z uczestnikami w celu poznania ich oczekiwań i potrzeb względem programu. Początek kursu przewidujemy na drugą część września. Dokładne terminy spotkań podamy po zamknięciu rekrutacji i przeprowadzeniu rozmów. 

 8. Ile czasu tygodniowo trzeba poświęcić na kurs?
  Sesje mentoringowe trwają po półtorej godziny i realizowane są raz na dwa tygodnie. Czas pomiędzy nimi można wykorzystać na korzystanie z materiałów zawartych na platformie online. Minimalny rekomendowany czas do poświęcenia na platformie to jedna godzina tygodniowo.

 9. Czego będą dotyczyły konkretne moduły kursu?
  Kurs dostosowany jest do potrzeb uczestniczek i uczestniczek. Oznacza to, że po rozmowach z chętnymi zostanie on zmodyfikowany w ten sposób, aby jak najlepiej odpowiadał na ich zapotrzebowanie. Standardowo program obejmuje takie moduły jak: rozwijanie własnej przedsiębiorczości, modele biznesowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, strategie marketingowe i media społecznościowe (facebook, instagram), źródła kapitału finansowego i pozyskiwanie zasobów, uczenie się na błędach, strony internetowe i domeny. Lista tematów jest otwarta. Prosimy o przedstawienie swoich pomysłów i potrzeb podczas rozmowy z organizatorami.

 10. Czy można brać udział tylko w wybranych spotkaniach mentoringowych online?
  Udział w spotkaniach mentoringowych jest obowiązkowy. W trakcie trwania programu przewidujemy możliwość ominięcia maksymalnie dwóch z takich spotkań. Wszystkie spotkania mentoringowe będą nagrywane, uczestniczki będą mogły się z nimi zapoznać lub wrócić do omawianych zagadnień po również po ich zakończeniu.

 11.  Czy udział w projekcie gwarantuje mi rozpoczęcie własnego biznesu?Udział w projekcie pomaga przyjrzeć się własnemu pomysłowi biznesowemu i wspiera proces przygotowania się do rozpoczęcia własnej działalności. Traktujemy ten program jako dobry pierwszy etap w zakładaniu biznesu. Założenie działalności pozostaje w gestii samych uczestniczek i uczestników.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.