SKI.F.T. newsy

Nabór wniosków: Bezpłatne usługi doradcze i coachingowe dla mikro i małych podmiotów ekonomii społecznej, które chcą zaangażować się w procesy zielonej transformacji lub je pogłębić.

Zielona transformacja mikro i małych podmiotów ekonomii społecznej: Łączenie oddziaływania na środowisko z podstawowymi zasadami ekonomii społecznej. Drugie spotkanie partnerów w Bolonii.

Wywiad z interesariuszem SKI.F.T. z Włoch: Wyzwania związane z zieloną transformacją dla małych podmiotów ekonomii społecznej i znaczenie tworzenia sieci kontaktów

Budowanie zdolności na rzecz zielonej transformacji – Dobre praktyki partnerów SKI.F.T. i nie tylko:

Ekoaudyt FISE

Legacoop : Szkolenie dla kierowników ds. zrównoważonego rozwoju w spółdzielniach

Demetra Formazione : Działania coachingowe z zielonym światłem drogowym

ANEL (Hiszpania) : Narzędzie diagnozy w zakresie realizacji sześciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przez ekonomię społeczną

VALORESS – bezpłatne narzędzie online wspierające mikro i małe podmioty ekonomii społecznej (Francja)

Groupe ONE / Region Stołeczny Brukseli (BE): Program EXPLORE

Gandawa (Belgia): Social-Circular Hub Ghent (Społeczo-cyrkularny Hub  w Gandawie)

Newsy  z UE


Ramowa dyrektywa dotycząca odpadów

Nabór wniosków: Bezpłatne usługi doradcze i coachingowe dla mikro i małych podmiotów ekonomii społecznej, które chcą zaangażować się w procesy zielonej transformacji lub je pogłębić.

Konsorcjum SKI.F.T. ogłosiło nabór dla mikro i małych podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnych usług doradczych i coachingowych w celu lepszego zrozumienia możliwości związanych z zieloną transformacją oraz zwiększenia efektywności i oddziaływania ich projektów związanych z zieloną transformacją. 

Oficjalny link do zgłoszenia dostępny jest tutaj (Portal finansowania i przetargów w UE) oraz na oficjalnej stronie projektu SKI.F.T : https://skift.kooperationen.dk/open-call/.

Celem tych usług jest wzmocnienie odporności, innowacyjności, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju małych i mikro PES z całej Europy, które realizują misję społeczną i odziałują na lokalne społeczności. Projekt ma umożliwić im przeprowadzenie zielonej transformacji. Usługi będą świadczone w języku angielskim, duńskim, włoskim i polskim.

Wniosek składa tylko jeden wnioskodawca.

Przewidywana liczba PES, które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w projekcie to  co najmniej 60 podmiotów.

Ponadto dla wybranej liczby wnioskodawców, którzy wezmą udział działaniach doradczych i coachingowych, istnieje możliwość ubiegania się w kolejnym naborze dla podmiotów ekonomii społecznej o wsparcie finansowe na zakup usług budowania potencjału (który zostanie ogłoszony w październiku 2024 r.) oraz możliwość udziału w jednym międzynarodowym seminarium na temat zielonej transformacji  zaplanowanym na styczeń-luty 2025 r.

Zielona transformacja mikro i małych podmiotów ekonomii społecznej: Łączenie oddziaływania na środowisko z podstawowymi zasadami ekonomii społecznej. Drugie spotkanie partnerów w Bolonii.

Zrównoważony rozwój, planowanie, wdrażanie, mierzenie i komunikowanie procesów zielonej transformacji – co to oznacza lub powinno oznaczać z perspektywy mikro lub małego podmiotu ekonomii społecznej? W jaki sposób powinno to być realizowane w praktyce, pozwalając na połączenie zarówno względów środowiskowych, jak i wartości i zasad ekonomii społecznej?

Partnerzy międzynarodowego projektu SKI.F.T. „Skills for Transition – Increasing the impact of micro and small social economy enterprises” mieli okazję zagłębić się w te i powiązane pytania podczas drugiego międzynarodowego seminarium poświęconego budowaniu potencjału, które odbyło się w dniach 23 i 24 kwietnia 2024 r. w Bolonii (Włochy).

Celem wydarzenia było uzyskanie dalszych inspiracji, a także podzielenie się wiedzą i know-how w zakresie nadchodzących działań doradczych i coachingowych, które partnerzy SKI.F.T. z Danii, Włoch i Polski, zapewnią mikro i małym podmiotom ekonomii społecznej, które chcą (dalej) angażować się w procesy zielonej transformacji.

Program obejmował dyskusje na temat narzędzi i procedur, które mogą być wykorzystywane na różnych etapach inicjatyw związanych z zieloną transformacją w PESach. Jedno z kluczowych pytań dotyczyło możliwości i metod dostosowania istniejących instrumentów, takich jak te oferowane na przykład przez platformę Open -ES, do realiów i możliwości mikro i małych struktur ekonomii społecznej, integrując konkretne wskaźniki i pytania, które odnosiłyby się bardziej szczegółowo do charakterystyki ekonomii społecznej. Partnerzy podkreślili również potrzebę i możliwości  przejścia od zwykłych procesów sprawozdawczych do rzeczywistych (długoterminowych) strategii i konkretnych działań na rzecz zmian. Wszystkie te elementy skłoniły również do refleksji nad tym, jak lepiej zaangażować w te procesy interesariuszy w całym łańcuchu wartości.

Lokalni eksperci i przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji z regionu Emilia-Romania podzielili się cennymi spostrzeżeniami na temat własnych praktyk („transformacyjnych”), związanych z nimi wyzwań i możliwości: Jak połączyć strategie zielonej transformacji PES, cele zrównoważonego rozwoju i lokalne plany zrównoważonego rozwoju? Jak zaangażować kadrę i innych interesariuszy w planowanie transformacji i realizację powiązanych strategii i działań? Jak wykorzystać rozwój i wdrażanie działań związanych z zieloną transformacją jako okazję do lepszego łączenia się z różnymi podmiotami na danym obszarze, nawiązywania nowych partnerstw, przyczyniania się do rozwoju społecznych zielonych łańcuchów wartości, a tym samym wzmacniania oddziaływania PES? Jak informować świat zewnętrzny o staraniach i pozytywnym oddziaływaniu PES?

Partnerzy SKI.F.T. planują rozpocząć pierwsze działania doradcze związane z projektem na początku tego lata.

Wywiad z interesariuszem SKI.F.T. z Włoch: Wyzwania związane z zieloną transformacją dla małych podmiotów ekonomii społecznej i znaczenie tworzenia sieci kontaktów

Mikro i małe podmioty ekonomii społecznej, w swoich staraniach, aby przyczynić się do zielonej transformacji i odpowiednio przekształcić swoje działania, mogą polegać nawet bardziej niż inne na silnej sieci kontaktów, w tym organizacjami zajmującymi się doradztwem oraz z władzami publicznymi. W kontekście drugiego międzynarodowego spotkania w Bolonii, zespół SKI.F.T. spotkał się z Vincenzo Cangiano, kierownikiem ds. zrównoważonego rozwoju w spółdzielni Arbizzi, Rosarią Mastrogiacomo, specjalistą ds. zrównoważonego rozwoju w Legacoop Emilia-Romagna i Gabriele Marzano, starszym ekspertem ds. kształcenia i szkolenia zawodowego, zatrudnienia, rozwoju regionalnego i innowacji w regionie Emilia-Romagna. 

Opakowania – jak sprawić, by były bardziej zrównoważone lub jak je ograniczyć… – to jeden z tematów dyskusji na temat oddziaływania PES na środowisko. Jest to również główny obszar działalności spółdzielni Arbizzi. Czy mógłby Pan opowiedzieć nam nieco więcej o swojej spółdzielni i o tym, w jaki sposób rozwinęła/zaadaptowała swoje działania na przestrzeni lat?

Vincenzo Cangiano:

Arbizzi to spółdzielnia założona w 2014 roku (choć istniała już wcześniej, ale jako zupełnie inny rodzaj działalności). Zatrudnia 30 pracowników i 10 niezależnych specjalistów ds. sprzedaży.  Jako małe przedsiębiorstwo, Arbizzi teoretycznie nie ma obowiązku prowadzenia ogólnej sprawozdawczości w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju oraz opracowywania powiązanych strategii i działań. Biorąc jednak pod uwagę, że jej główny sektor działalności – sprzedaż opakowań – oznacza głównie sprzedaż tworzyw sztucznych, spółdzielnia zdecydowała, że informowanie różnego rodzaju interesariuszy ma fundamentalne znaczenie. Tworzywa sztuczne z pewnością nie są dobre dla środowiska. Rozwiązaniem nie jest jednak demonizowanie ich, ale refleksja – w tym refleksja nad tym, co moim zdaniem jest obecnie największym problemem: sposób, w jaki nasze społeczeństwo traktuje tworzywa sztuczne.  W związku z tym prowadzimy szereg działań mających na celu informowanie wszystkich naszych interesariuszy o naszej działalności, ale także przyczyniamy się do działań edukacyjnych w szkołach, na uczelniach i w firmach na temat „zrównoważonego rozwoju”. Ucząc na przykład w szkołach i na uczelniach, mogę stwierdzić, że młodzi ludzie są obecnie dobrze poinformowani, na przykład o gospodarce o obiegu zamkniętym i możliwych praktykach recyklingu w ich codziennym życiu. Nie wiedzą jednak, jak przełożyć to również na sfery takie jak rynek pracy i świat przedsiębiorczości oraz co oznacza zrównoważony rozwój w całej jego złożoności. Jako przedsiębiorcy ekonomii społecznej możemy i powinniśmy dzielić się naszym doświadczeniem, wyjaśniając pojęcia takie jak należyta staranność na tle naszych własnych praktyk.

Rosaria Mastrogiacomo:

Legacoop ma podobne doświadczenia – na przykład podczas realizacji inicjatywy „Coopstartup”, której celem była symulacja zakładania spółdzielni w szkołach średnich. Uczniowie zostali poproszeni o zastanowienie się nad konkretnymi wyzwaniami, które chcieli rozwiązać, konkretnymi potrzebami, na które chcieli odpowiedzieć poprzez działania przedsiębiorcze. Pomogliśmy im w stworzeniu modelu biznesowego, planu itp., ale zauważyliśmy, że nie byli świadomi tego, co oznacza zrównoważony rozwój w ujęciu kompleksowym, tj. stosując go w różnych sferach, myśląc w kategoriach zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego itp.

Vinceno Cangiano:

Wracając do strategii i działań związanych ze zrównoważonym rozwojem: Wszystkie te inicjatywy wiążą się z kosztami – zwłaszcza dla tak małej spółdzielni jak nasza. Inwestycja ta zostanie jednak wynagrodzona – już teraz dostrzegamy to w rosnącym uznaniu ze strony wielu interesariuszy i partnerów, w tym współpracujących z nami przedsiębiorstw, stowarzyszeń czy banków.

Ponadto: Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza spółdzielnia nie jest zobowiązana do prowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przepisy mogą się jednak szybko zmienić. Co więcej, nasi klienci – wiele z nich to duże przedsiębiorstwa – już teraz wymagają od nas tego typu informacji.

W jaki sposób angażujecie spółdzielców, pracowników, klientów i innych interesariuszy w (ponowne) planowanie działań, strategii i zasad spółdzielni?

Vincenzo Cangiano:

Nie jest to łatwe pytanie i zaczęliśmy nad tym pracować dość niedawno.

Próbujemy zrozumieć potrzeby wszystkich interesariuszy w naszym otoczeniu – potrzeby nie tylko klientów czy dostawców, ale także polityków, organizacji wolontariackich, które często z nami współpracują i innych. Część z nich niekoniecznie ma bezpośredni kontakt ekonomiczny z naszą spółdzielnią, ale raczej społeczny…

Staramy się poznać ich potrzeby i zaangażować ich w budowanie naszej wizji.

Należy przy tym pamiętać, że jesteśmy przedsiębiorstwem komercyjnym, a nie produkcyjnym. Dlatego musimy skupić się bardziej na innowacyjności procesu i związanych z nim technologiach, pozwalających na przykład na zmniejszenie ilości materiałów przy jednoczesnej poprawie aspektów społecznych związanych z procesem produkcyjnym (np. bezpieczeństwo w miejscu pracy).

Jednocześnie musimy również współpracować z interesariuszami po stronie produkcji i ich potrzebami. Ponadto konieczne jest stworzenie powiązań między potrzebami producentów a potrzebami konsumentów (w tym dużych detalistów, z którymi również współpracujemy). 

Jednak zaangażowanie wszystkich interesariuszy w ten proces jest skomplikowane, ponieważ niestety nie wszyscy z nich mogą być gotowi słuchać i czerpać wiedzę, gdyż nie wiąże się to z żadnymi bezpośrednimi korzyściami ekonomicznymi.

Wiele małych i mikro podmiotów ekonomii społecznej nie ma/nie może sobie pozwolić na zatrudnienie kierownika ds. zrównoważonego rozwoju? Jaka byłaby Twoja rekomendacja dla nich w odniesieniu do rozwoju i wdrażania procesów zielonej transformacji?

Vincenzo Cangiano:

Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju musi łączyć w sobie szereg różnych kompetencji. Sama wiedza na temat zrównoważonego rozwoju ekologicznego nie wystarczy. Niezbędne kompetencje obejmują rozwój strategii przedsiębiorstwa, zarządzanie, gospodarkę. W moim przypadku również zdrowie i bezpieczeństwo, zintegrowane systemy zarządzania łączące środowisko, jakość i bezpieczeństwo. Potrzebny jest czas, aby je rozwinąć, a proces ten najlepiej rozpocząć na uczelni. Wszystko to jest dużym wyzwaniem dla małych spółdzielni i ich ograniczonych zasobów (ludzkich). Wyznaczenie i przeszkolenie kierownika ds. zrównoważonego rozwoju wiąże się ze znacznymi kosztami. Jednak moim zdaniem – z różnych powodów – absolutnie konieczne jest opracowanie tych ścieżek i rozpoczęcie tego już teraz, ponieważ wymaga to czasu. Wielu interesariuszy, w tym banki, wykazuje rosnące zainteresowanie i związane z tym zapytania w tym zakresie. Jako mały gracz – ale nie tylko – ważne jest zatem, aby być częścią organizacji i rozwijać sieć kontaktów, z którymi można współpracować w tych tematach oraz w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń.  Organizacje takie jak Legacoop, której jesteśmy częścią, są zatem kluczowymi i ważnymi platformami do wzajemnego uczenia się w trudnych czasach, w których przepisy i technologie szybko się zmieniają.

Rosaria Mastrogiacomo:

Tak, jako Legacoop Emilia-Romagna mamy na celu nawiązanie kontaktu z osobami, przedsiębiorstwami i organizacjami. Praca nad zrównoważonym rozwojem nie jest czymś, co można robić na własną rękę. Jest to sposób bycia, pracy i prowadzenia biznesu, który należy realizować wspólnie z innymi podmiotami.

Rosaria, w Legacoop towarzyszysz spółdzielniom (członkowskim), zapewniając różnego rodzaju usługi, szkolenia, możliwości nawiązywania kontaktów itp. Jakiego rodzaju narzędzia i wsparcie oferujecie obecnie spółdzielniom w zakresie zielonej transformacji? Jakie kompetencje chcielibyście bardziej rozwinąć jako organizacja doradcza – jakie są wasze aspiracje w tym zakresie, skoro jesteście zaangażowani w projekty takie jak SKI.F.T.?

Rosaria Mastrogiacomo:

W Legacoop uznaliśmy zrównoważony rozwój za temat priorytetowy. Naszym celem jest pomaganie naszym spółdzielniom w jego rozwijaniu. Odbywa się to na różne sposoby: poprzez rozwój umiejętności (szkolenia i warsztaty) związanych ze zrównoważonym rozwojem ekologicznym i społecznym, poprzez usługi doradcze pomagające naszym członkom w bardzo praktycznym przejściu na bardziej zrównoważone praktyki (na przykład w dziedzinie energii) – świadczone również przez naszą firmę usługową Innovacoop, poprzez możliwości nawiązywania kontaktów i wymiany wiedzy lub poprzez informacje i wsparcie (np. w dostępie do finansowania projektów itp.).

Jednocześnie nieustannie szkolimy się w tych tematach. Wyzwaniem jest bycie na bieżąco z ciągłymi zmianami w przepisach, technologiach i praktykach. Dokładamy wszelkich starań, aby systematycznie organizować spotkania mające na celu wymianę wiedzy w ramach organizacji – na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem przedsiębiorstwa członkowskie z różnych sektorów i różnych części Włoch.

Gabriele Marzano, w naszym wstępnym badaniu SKI.F.T. dotyczącym narzędzi, które mogłyby pomóc w promowaniu zielonej transformacji podmiotów ekonomii społecznej, zauważyliśmy zaskakujący brak instrumentów łączących oddziaływanie na środowisko i zasady ekonomii społecznej. W jaki sposób decydenci mogą stymulować rozwój odpowiednich narzędzi i procesów budowania potencjału? Jakie wyzwania stoją przed decydentami i organami administracji?

Gabriele Marzano: Prawdą jest, że tak naprawdę nie krzyżujemy obu tematów – zrównoważonego rozwoju ekologicznego przedsiębiorstw i promowania zasad ekonomii społecznej / wpływu społecznego. Nie wynika to jednak z braku zainteresowania, ale z faktu, że jeśli planujemy interwencję dotyczącą środowiska, zwracamy się do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Należy również pamiętać, że w naszym regionie ekonomia społeczna sama w sobie jest dużym sektorem i istnieje w różnych formach i w różnych sektorach działalności. Przedsiębiorstwa społeczne jako takie są rozproszone w ogólnej gospodarce.

Nie oznacza to, że nie mamy konkretnych działań ukierunkowanych konkretnie na ekonomię społeczną. Jednak w przypadku promowania kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem te ukierunkowane działania są raczej rzadkością. Czasami mogą one występować w przypadkach, w których istnieją konkretne umowy o świadczenie usług ze spółdzielniami (socjalnymi) działającymi w obszarach działalności związanych z zieloną transformacją, to tak dla przykładu.

To, co jest potrzebne również w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, to rozwój innych kompetencji przekrojowych, takich jak zarządzanie. Promujemy to w ramach programów skierowanych do różnych przedsiębiorstw, w tym podmiotów ekonomii społecznej.

Wracając do tematu lokalnych zielonych łańcuchów wartości oraz miejsca, jakie zajmują w nich mikro i małe podmioty ekonomii społecznej: W jaki sposób można je dalej promować, jak można wspierać współpracę między nimi?

Gabriele Marzano:

W regionie Emilia-Romagna polityka społeczna jest realizowana w dużej mierze poprzez działalność spółdzielni, w szczególności spółdzielni socjalnych. W kontekście zamówień publicznych związanych na przykład z usługami recyklingu, wiele organów administracji narzuca określoną kwotę tych usług, która musi zostać przypisana spółdzielniom socjalnym.

W jaki sposób można jeszcze bardziej zwiększyć rolę mikro i małych podmiotów ekonomii społecznej? Przede wszystkim należy wzmocnić źródła finansowania tego typu przedsiębiorstw – zwłaszcza jeśli są one aktywne w sektorze integracji zawodowej (np. poprzez dywersyfikację działalności i wspomniane już budowanie potencjału w zakresie zarządzania). Ponadto administracja publiczna mogłaby w większym stopniu stosować standardy zgodności zobowiązujące np. firmy nastawione na zysk do współpracy z ekonomią społeczną w zakresie świadczenia usług. Współpraca między przedsiębiorstwami głównego nurtu a ekonomią społeczną w perspektywie tworzenia łańcucha wartości może być również wspierana poprzez narzucanie sprawozdawczości związanej z CSR. Takie obowiązki mogą stymulować firmy nastawione na zysk do nawiązywania partnerstw z ekonomią społeczną. Jest to jednak głównie rola administracji lokalnej. 

Ekoaudyt FISE

Specjalne narzędzie ekoaudytu zostało stworzone i wdrożone przez FISE na podstawie dotacji z województwa mazowieckiego na rozwój usług doradczych związanych z zieloną transformacją dla PES.

Narzędzie koncentruje się na procesach ekologicznego zarządzania w PES, tj. na działaniach podejmowanych przez kierownictwo i pracowników PES w zakresie zarządzania przestrzenią, korzystania z różnego rodzaju sprzętu, gospodarki odpadami itp.

Eko-audyt FISE został zastosowany po raz pierwszy w 2023 roku. Po sześciu testach pilotażowych w 2023 roku, siedem innych przedsiębiorstw przejdzie ekoaudyt w 2024 roku. Wszystkie firmy biorące udział w programie to mikro i małe podmioty ekonomii społecznej. Ekoaudyt FISE obejmuje pomiary/mapowanie (np. przestrzeni wykorzystywanej przez biuro, kawiarnię, przedszkole…), analizę danych, a także wywiady i ankietę wśród członków kierownictwa danego PES i pracowników. Pod koniec procesu, po ostatniej wymianie uwag z kierownictwem PES, firmie przekazywany jest raport zawierający konkretne zalecenia, a także organizowane jest spotkanie z pracownikami, na którym przedstawiane są wnioski i rekomendacje.

Legacoop : Szkolenie dla kierowników ds. zrównoważonego rozwoju w spółdzielniach

W Legacoop, we współpracy z ALTIS, Wyższą Szkołą Zrównoważonego Zarządzania Uniwersytetu Cattolica del Sacro Cuore (Mediolan), opracowano specjalny program szkoleniowy dla profilu kierownika ds. zrównoważonego rozwoju spółdzielni.

Program rozpoczął się w styczniu 2024 r. i koncentruje się na zarządzaniu zrównoważonym rozwojem z perspektywy spółdzielni. Skierowany jest do spółdzielni z różnych branż w całych Włoszech.

Szkolenie, które trwa 6 miesięcy (84 godziny) i jest prowadzone w trybie mieszanym (sesje stacjonarne i online), obejmuje moduły dotyczące takich tematów, jak strategiczne planowanie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje ze społecznością w celu zwiększenia oddziaływania, środowisko i kluczowe narzędzia i systemy zarządzania, raportowanie i komunikowanie zrównoważonego rozwoju lub odpowiedzialne finanse i integracja kryteriów ESG w zarządzaniu ryzykiem.

W swojej pierwszej edycji szkolenie było przeznaczone dla średnich i dużych spółdzielni. Jednocześnie jednak celem W Legacoop jest również stworzenie grupy ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju z tych średnich i dużych spółdzielni, którzy mogliby następnie wspierać mniejsze spółdzielnie w ich działaniach na rzecz zielonej transformacji.

Demetra Formazione : Działania coachingowe z zielonym światłem drogowym

Demetra Formazione prowadzi działania doradcze w zakresie zielonej transformacji, które są dostosowane do potrzeb PESów Działania mogą obejmować prace nad ekologiczną strategią  przedsiębiorstwa, ustalenie planu działań do wdrożenia i związanego z tym wsparcia, przygotowanie raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju lub szkolenie kierownika ds. zrównoważonego rozwoju. Coaching obejmuje takie tematy jak znaczenie ochrony środowiska, zielona gospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, koncepcja zrównoważonego rozwoju i śladu węglowego, odpowiednie polityki publiczne, praktyczne narzędzia dostępne dla przedsiębiorstw, Impact Finance, zielony marketing itp.

Eksperci zapewniają coaching i towarzyszą przedsiębiorstwom w różnych działaniach związanych z wdrażaniem planów zrównoważonego rozwoju. Są to najczęściej osoby zewnętrzne, z którymi Demetra Formazione ma specjalne umowy. Ich feedback po różnych procesach coachingowych stanowi podstawę działań szkoleniowych opracowanych  wdrażanych przez Demetra Formazione.

ANEL (Hiszpania) : Narzędzie diagnozy w zakresie realizacji sześciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przez ekonomię społeczną

ANEL, Organizacja na rzecz Podmiotów ES z regionu Navarra  (Hiszpania), opracowała i jest w trakcie testowania narzędzia diagnostycznego dot. wdrażania sześciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Instrument powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród PESów z Nawarry i uwagi grupy roboczej złożonej z różnych podmiotów ES, we współpracy z ekspertem zewnętrznym.

Narzędzie do autodiagnozy składa się z trzech uzupełniających się bloków pytań: Pierwszy koncentruje się na działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwo w celu zmniejszenia negatywnego wpływu w różnych dziedzinach, drugi na działaniach realizowanych przez przedsiębiorstwo w celu dalszego promowania pozytywnego wpływu, a trzeci na działaniach o określonym „zewnętrznym” wpływie na ogół społeczności (np. poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami). Pomaga to spółdzielniom określić, co robią na co dzień, aby przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a także zapewnia im strukturę umożliwiającą uporządkowanie ich działań w logiczny i prosty sposób oraz zapewnia im zestaw wskaźników do pomiaru ich postępów.

ANEL opracował to narzędzie z myślą o tym, że pomoże ono określić, W JAKI SPOSÓB spółdzielnie przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ze względu na sam fakt bycia podmiotem ekonomii społecznej. Z tego powodu narzędzie łączy cele zrównoważonego rozwoju z modelem zarządzania opracowanym przez ANEL dla spółdzielni w oparciu o zasady podmiotów ekonomii społecznej (ludzie, zarządzanie, współpraca i społeczeństwo). Model ten nosi nazwę modelu zarządzania GPES.

W tej chwili narzędzie koncentruje się na sześciu celach zrównoważonego rozwoju, które są najwyraźniej powiązane z zasadami ekonomii społecznej. Łączy te cele zrównoważonego rozwoju z głównymi zasadami i wartościami ekonomii społecznej – demokratycznym, przejrzystym i partycypacyjnym zarządzaniem; sprawiedliwością społeczną; rozwojem ludzkim / prymatem osoby; współpracą (w tym współpracą między podmiotami ekonomii społecznej); solidarnością.

VALORESS – bezpłatne narzędzie online wspierające mikro i małe podmioty ekonomii społecznej (Francja)

VALORESS to bezpłatne narzędzie online opracowane przez UDES, the Union of Employers in the Social Economy (FR) (Związek Pracodawców na rzecz ES z Francji) szczególnie w celu wspierania mikro i małych podmiotów ekonomii społecznej w pomiarze ich śladu węglowego. Tworząc ValorESS, UDES i eksperci zewnętrzni wzięli pod uwagę ograniczone zasoby mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie czasu, wiedzy specjalistycznej, finansów itp. Celem było opracowanie łatwego w użyciu narzędzia.

VALORESS koncentruje się na 11 wskaźnikach emisji gazów cieplarnianych (1. Energia ; 2. Podróże służbowe ; 3. Podróże do domu/pracy ; 4. Odwiedzający, użytkownicy, turyści ; 5. Transport towarowy ; 6. Nakłady – Zakupy ; 7. Środki trwałe ; 8. Odpady ; 9. Inne gazy cieplarniane ; 10. Produkty ; 11. Inwestycje). Ponadto, obliczając swój ślad węglowy, przedsiębiorstwo lub organizacja korzystająca z kalkulatora ma możliwość wyboru między dwoma poziomami, dostosowanymi odpowiednio do „początkujących” w zakresie redukcji śladu węglowego lub tych, którzy są bardziej zaawansowani i chcą pogłębić swoje działania i zaangażowanie. Oprócz kalkulatora online, do dyspozycji zainteresowanych jest 11 praktycznych arkuszy ze wskazówkami dotyczącymi działań dla każdego z tych wskaźników. Ponadto UDES organizuje i będzie dalej organizować szkolenia umożliwiające zainteresowanym przedsiębiorstwom nie tylko prawidłowe korzystanie z narzędzia, ale także opracowanie planów działania w oparciu o wyniki ich pomiarów śladu węglowego.

Groupe ONE / Region Stołeczny Brukseli (BE): Program EXPLORE

Groupe One, główny podmiot promujący i wspierający zrównoważoną przedsiębiorczość w Brukseli, prowadzi program EXPLORE który został opracowany i jest promowany przez organizację od 2022 r. przy wsparciu finansowym Brukseli.

Program jest skierowany ogólnie do małych przedsiębiorstw, w tym do podmiotów ekonomii społecznej. W jego ramach Groupe One wspiera około 500 przedsiębiorców rocznie.

EXPLORE polega przede wszystkim na pomiarze śladu węglowego przedsiębiorstwa w połączeniu z jakościową oceną oddziaływania społecznego, a także na przeprowadzeniu kilku warsztatów (niektóre obowiązkowe, inne opcjonalne). W drugim etapie uczestniczące przedsiębiorstwo opracowuje konkretny plan działania koncentrujący się na szczególnie priorytetowych tematach. Tematy te są identyfikowane na podstawie wyników poprzedniej oceny oraz decyzji przedsiębiorstwa dotyczących jego własnych priorytetów i wykonalności działań.

Następnie zaangażowany trener ds. transformacji będzie asystował przedsiębiorstwu przez łącznie 20 godzin oraz dodatkowe 4 dni poświęcone na pracę nad konkretnym planem działania i jego wdrożeniem.

Gandawa (Belgia): Social-Circular Hub Ghent (Społeczo-cyrkularny Hub  w Gandawie)

Social-Circular Hub Ghent to część sieci 12 społeczno-cyrkularnych hubów w różnych flamandzkich gminach, finansowany przez Region Flamandzki i EFS. Skupia on różne podmioty lokalne/regionalne, w tym miasto Gandawa, podmioty ekonomii społecznej i organizacje, centrum biznesowe, ośrodek badawczy i uniwersytet nauk stosowanych.

Głównym punktem wyjścia dla działań hubu jest stworzenie sieci firm, które są już aktywne w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym. Odbywa się to głównie poprzez organizację wydarzeń i przy pomocy istniejących organizacji i sieci, takich jak Izba Handlowa lub organizacje pracodawców. W drugim etapie zmobilizowane przedsiębiorstwa są łączone z podmiotami ekonomii społecznej. Partnerstwa te są następnie wspierane w ich staraniach zmierzających do współpracy i tworzenia nowych koncepcji biznesowych.

Ramowa dyrektywa dotycząca odpadów

W 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała nowelizację dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Dyrektywa pierwotnie weszła w życie w 2008 r. i określiła podstawowe zasady gospodarowania odpadami w celu zapewnienia, że nie zagrażają one zdrowiu ludzkiemu i nie szkodzą środowisku. Nowelizacja tej dyrektywy koncentruje się przede wszystkim na sektorach tekstylnym i spożywczym. Sektory te, choć należą do najbardziej zasobochłonnych, nie przestrzegają w pełni podstawowych unijnych zasad gospodarowania odpadami określonych w hierarchii postępowania z odpadami, które wymagają priorytetowego traktowania zapobiegania powstawaniu odpadów, a następnie przygotowania ich do ponownego użycia i recyklingu. Propozycja jest korzystna dla podmiotów ekonomii społecznej, ponieważ postrzega je jako partnerów w zbiórce odpadów na równi z innymi podmiotami w gospodarce odpadami i wzywa do ich dalszego zaangażowania w gospodarkę odpadami.  Chociaż podmioty nastawione na zysk naciskały na usunięcie szczególnie korzystnych dla podmiotów ekonomii społecznej przepisów, 13 marca 2024 r. Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem nowelizacji, utrzymując te przepisy. Proponowana nowelizacja została teraz skierowana do Radę do rozpatrzenia.

 

Międzynarodowy projekt « Skills for transition : Increasing the impact of small social economy enterprises » (SKI.F.T.), rozpoczęty w październiku 2023 r., jest współfinansowany przez unijny program SMP-COSME. Skupia organizacje działające na rzecz ekonomii społecznej  z Danii, Polski i Włoch, a także dwie sieci europejskie: Kooperationen (DK), FISE (PL), CSA COESI (IT), Demetra Formazione (IT), Legacoop Emilia-Romagna (IT), REVES aisbl and CECOP.

Za pośrednictwem SKI.F.T. partnerzy projektu będą świadczyć usługi doradcze i coachingowe skierowane szczególnie do mikro i małych podmiotów ekonomii społecznej, umożliwiając im zmianę modelu biznesowego w kierunku bardziej zrównoważonego ekologicznie. Ponadto przedsiębiorstwa-beneficjenci będą miały możliwość otrzymania bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup dodatkowego coachingu i mentoringu odpowiadającego ich konkretnym potrzebom i obszarom zainteresowań (np. tworzenie lokalnych społecznych zielonych łańcuchów wartości, komunikacja, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu ułatwienia określonego rodzaju procesów itp.) Szczególnie uwaga zostanie zwrócona na podejście zbiorowe, które będzie zachęcać do silniejszej współpracy między mikro i małymi podmiotami ekonomii społecznej jako takimi, a także między nimi a ich różnymi partnerami i interesariuszami.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu w j. Angielskim : https://skift.kooperationen.dk/forside/