Metoda Hiszpańska – Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia

Dla kogo: 

Pracownicy urzędów pracy, biur karier, doradcy klienta, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy, pracownicy organizacji pozarządowych zajmujący się aktywizacja zawodową. 

Cel główny szkolenia: 

Pracownicy urzędów pracy, biur karier, doradcy klienta, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy, pracownicy organizacji pozarządowych zajmujący się aktywizacją zawodową. 

W efekcie szkolenia uczestnicy potrafią:

 • dokonać pogłębionej analizy potencjału osoby, z którą pracują
 • wspólnie z klientem zbudować zgodny z wartościami profil zawodowy klienta 
 • zmotywować klienta do aktywności zawodowej
 • wykorzystywać istniejące techniki do budowania nowych rozwiązań.

Metodologia szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników.

W ciągu trzech dni zajęć uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń grupowych i indywidualnych, pozwalających na wykorzystanie poznanych technik w praktyce.  

Program szkolenia:

 1. Główne założenia programu:
  co wnosi podejście systemowe i humanistyczne w postrzeganie sytuacji klienta przez doradcę?
  jak wykorzystać system ułatwiający wejście na rynek pracy do budowania struktury sesji doradczych?
 2. Cele i struktura programu:
  czemu służy i jak optymalnie wykorzystać naprzemienność działań indywidualnych i grupowych?
 3. Metodyka pracy z klientem:
  jak budować zaufanie w relacji „doradca – klient”
  co znaczy zmiana percepcji siebie i sytuacji zawodowej: „od problemu – do celu“?
  sztuka i technika zadawania pytań ukierunkowanych na rozwiązanie
  kiedy rodzi się opór, jak go rozpoznać, jak sobie z nim radzić w pracy z klientem?
 4. Fazy pracy indywidualnej z klientem:
  poszukiwanie i poszerzanie zasobów,
  formułowanie celów
  tworzenie spójnego projektu zawodowego.
 5. Techniki pracy
  zastosowanie technik ukierunkowanych na zasoby i cele zawodowe
  co należy wiedzieć o atrybucji kontroli i jej wpływie na sytuację klienta?
  warunki dobrze określonego celu,
  presupozycja w zadawaniu pytań,
  technika skali,
  projekcja przyszłości.
 6. Dynamika pracy grupowej:
  spójność i integracja grupowa – optymalne warunki do pracy grupy – jak to osiągnąć?
  konfrontacja i informacja zwrotna – jak wzmocnić aktywność jednostki i grupy?
  wzmacnianie autonomii – jak skutecznie motywować klienta do samodzielnych działań?
 7. Budowanie spójnego projektu zawodowego:
  hierarchizacja celów zawodowych i osobistych,
  wyznaczenie działań spójnych z określonymi celami,
  strategia działania w przypadku pojawienia się trudności na drodze do celu,
  zapewnienie elastyczności projektu zawodowego – cele alternatywne.
 8. Ćwiczenia wykorzystujące przedstawione techniki i narzędzia pracy z klientem.

Materiały szkoleniowe:

Skrypt szkoleniowy oraz materiały dodatkowe rozdawane w czasie szkolenia (w cenie szkolenia).


Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne (3 dni)


Termin i miejsce szkolenia: podamy w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@fise.org.pl 


Zgłoszenia można składać najpóźniej na 10 dni przed wybranym terminem szkolenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres szkolenia@fise.org.pl

FISE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.
Koszt szkolenia (w formule otwartej):
1 260 zł brutto
W cenie: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 
Płatność przelewem na podstawie faktury.

 • NAJNOWSZE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:
 • Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów RODO - wybrane aspekty prawne i praktyczne
 • Kodeks postępowania administracyjnego (KPA)
 • Kodeks pracy – aktualny stan prawny i zmiany
 • Ochrona danych osobowych w urzędzie (JST)
 • Procedury i zasady tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • Ustawa o petycjach w samorządzie terytorialnym
 • Zamówienia publiczne – aktualny stan prawny i zmiany
 • PARTYCYPACJA OBYWATELSKA:
 • Budowanie zaangażowania mieszkańców – mechanizmy partycypacji
 • Budżet partycypacyjny
 • Organizacje pozarządowe w procesie budowania zaangażowania mieszkańców
 • Planowanie i organizacja konsultacji społecznych
 • Podstawy partycypacji – aktywność społeczności lokalnej w rozwoju samorządu
 • Podstawy prawne działań partycypacyjnych
 • Standardy partycypacji
 • Techniki i narzędzia partycypacji – aktywni obywatele
 • ROZWÓJ OSOBISTY
 • Asertywność
 • Negocjacje
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność w pracy
 • Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu
 • Skuteczne kreowanie wizerunku urzedu oraz pracownika
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie sobą w czasie
Wesprzyj nas!