Metoda Hiszpańska – Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia

Co możesz zyskać podczas szkolenia z Metody Hiszpańskiej:

umiejętność analizy potencjału osoby, z którą pracujeszumiejętność budowy profilu zawodowego klienta umiejętność wykorzystywania istniejących technik do budowania nowych rozwiązań

 

Uczestnicy po przejściu 2-dniowego szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia  szkolenia.

 

Cel główny szkolenia: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących metody pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi i biernymi zawodowo.

Dla kogo: 

Pracownicy urzędów pracy, biur karier, doradcy klienta, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy, pracownicy organizacji pozarządowych zajmujący się aktywizacja zawodową. 

 

W efekcie szkolenia uczestnicy potrafią:

 • dokonać pogłębionej analizy potencjału osoby, z którą pracują
 • wspólnie z klientem zbudować zgodny z wartościami profil zawodowy klienta 
 • zmotywować klienta do aktywności zawodowej
 • wykorzystywać istniejące techniki do budowania nowych rozwiązań.

Metodologia szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników.

W ciągu trzech dni zajęć uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń grupowych i indywidualnych, pozwalających na wykorzystanie poznanych technik w praktyce.  

Program szkolenia:

 1. Główne założenia programu:
  co wnosi podejście systemowe i humanistyczne w postrzeganie sytuacji klienta przez doradcę?
  jak wykorzystać system ułatwiający wejście na rynek pracy do budowania struktury sesji doradczych?
 2. Cele i struktura programu:
  czemu służy i jak optymalnie wykorzystać naprzemienność działań indywidualnych i grupowych?
 3. Metodyka pracy z klientem:
  jak budować zaufanie w relacji „doradca – klient”
  co znaczy zmiana percepcji siebie i sytuacji zawodowej: „od problemu – do celu“?
  sztuka i technika zadawania pytań ukierunkowanych na rozwiązanie
  kiedy rodzi się opór, jak go rozpoznać, jak sobie z nim radzić w pracy z klientem?
 4. Fazy pracy indywidualnej z klientem:
  poszukiwanie i poszerzanie zasobów,
  formułowanie celów
  tworzenie spójnego projektu zawodowego.
 5. Techniki pracy
  zastosowanie technik ukierunkowanych na zasoby i cele zawodowe
  co należy wiedzieć o atrybucji kontroli i jej wpływie na sytuację klienta?
  warunki dobrze określonego celu,
  presupozycja w zadawaniu pytań,
  technika skali,
  projekcja przyszłości.
 6. Dynamika pracy grupowej:
  spójność i integracja grupowa – optymalne warunki do pracy grupy – jak to osiągnąć?
  konfrontacja i informacja zwrotna – jak wzmocnić aktywność jednostki i grupy?
  wzmacnianie autonomii – jak skutecznie motywować klienta do samodzielnych działań?
 7. Budowanie spójnego projektu zawodowego:
  hierarchizacja celów zawodowych i osobistych,
  wyznaczenie działań spójnych z określonymi celami,
  strategia działania w przypadku pojawienia się trudności na drodze do celu,
  zapewnienie elastyczności projektu zawodowego – cele alternatywne.
 8. Ćwiczenia wykorzystujące przedstawione techniki i narzędzia pracy z klientem.

 

Materiały szkoleniowe:

Skrypt szkoleniowy oraz materiały dodatkowe rozdawane w czasie szkolenia (w cenie szkolenia).

Czas trwania szkolenia:

24 godziny dydaktyczne (3 dni)

W sprawie terminu zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@fise.org.pl

 


Osoby zainteresowane innym terminem szkolenia  prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@fise.org.pl 

UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości uczestników przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń FISE zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji. 


Zgłoszenia można składać najpóźniej na 10 dni przed wybranym terminem szkolenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres: szkolenia@fise.org.pl 

FISE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.

Koszt szkolenia (w formule otwartej):
1 260 zł brutto
W cenie: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 
Płatność przelewem na podstawie faktury.