Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ma wieloletnie doświadczenie w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, zwalczaniu bezrobocia, wspieraniu rozwoju lokalnego, zarządzaniu i planowaniu strategicznym oraz w rozwoju organizacji pozarządowych. Począwszy od 1990 roku, realizujemy nasze cele poprzez różne metody działania, wśród których istotne miejsce zajmują wizyty studyjne i staże.
Wizyty studyjne/staże dedykowane są specjalistom, samorządowcom, pracownikom administracji i organizacji pozarządowych.
Podczas wizyt nasi goście mają okazję zapoznać się z wybranymi przykładami, ilustrującymi polskie metody rozwiązywania różnorodnych problemów. Mogą przedyskutować interesujące ich zagadnienia z przedstawicielami administracji szczebla centralnego i samorządowego, organizacji pozarządowych i biznesu.
Wizyty studyjne i staże budujemy według podobnego modelu:
  • Wprowadzenie merytoryczne, którego celem jest przybliżenie uczestnikom polskiej specyfiki danego zagadnienia,
  • Zajęcia praktyczne (warsztaty, seminaria, wizyty w instytucjach), których celem jest przyjrzenie się jak różne modelowe rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistości,
  • Sesje ewaluacyjne w trakcie i po zakończeniu wizyty/stażu, których celem jest zebranie opinii i zaleceń uczestników, a także pogłębienie ich wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, kompetentnych wykładowców, tłumaczone materiały szkoleniowe, profesjonalnego tłumacza, opiekuna, organizację zakwaterowania, wyżywienia, transportu, czasu wolnego.
Plan każdej wizyty studyjnej i stażu jest starannie opracowywany i przygotowywany w oparciu o wiedzę specjalistów FISE, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników.

W listopadzie 2010 r. Szkoła Przedsiębiorczości FISE zrealizowała cztery zagraniczne wizyty studyjne dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. Pięciodniowe wizyty zostały zorganizowane w Finlandii, Holandii, Belgii i Szkocji. Uczestnicy wizyt (łącznie 75 osób) mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem w wybranych krajach UE instytucji (zarówno z sektora publicznego jak i pozarządowego), działających na rzecz poprawy warunków startu życiowego młodzieży oraz reintegracji młodych ludzi, zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym. FISE odpowiadało zarówno za merytoryczną (program wizyt, kontakt z instytucjami, materiały szkoleniowe) jak i logistyczną (przeloty, hotele, serwis tłumaczeń, opiekunowie grup) organizację wizyt studyjnych.

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Szkoła Przedsiębiorczości była organizatorem czterech krajowych wizyt studyjnych dla przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego. Wizyty realizowane były w październiku i listopadzie 2010 r. w ramach projektu systemowego MCPS. W sumie w wizytach studyjnych wzięło udział 80 osób. Uczestnicy wizyt studyjnych mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, partnerstw lokalnych oraz realizacji i prowadzenia nowatorskich projektów systemowych w zakresie stosowania narzędzi aktywnej integracji. Wizyty zostały zorganizowane w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.

Od września do grudnia 2010 r. Szkoła Przedsiębiorczości FISE na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zorganizowała cztery dwudniowe wizyty studyjne. W wizytach wzięło udział 80 przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w z województwa mazowieckiego. Tematyka wizyty dotyczyła następujących zagadnień: rozwiązań z zakresu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, rozwiązań z zakresu systemu pomocy osobom starszym, funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji Programu Aktywności Lokalnej. W czasie każdej z wizyt uczestnicy odwiedzali od 4 do 6 podmiotów działających na rzecz integracji społecznej zapoznając się ze specyfiką ich działania w praktyce.

Wizyta dla przedstawicieli 11 państw Unii Europejskiej pracujących z młodzieżą zorganizowana w ramach Programu "Młodzież". Celem spotkania było zapoznanie gości z różnorodnymi metodami pracy z defaworyzowaną młodzieżą zagrożoną patologią i wykluczeniem społecznym poprzez wizyty w organizacjach działających na rzecz w/w młodzieży. Uczestnicy mieli okazję poznać m.in. Tomasza Szczepańskiego - pedagoga ulicznego pracującego na Warszawskiej Pradze, przedstawicieli Stowarzyszenia OPTA realizującego m.in. projekty skierowane do młodych ludzi zagrożonych uzależnieniami i ich rodzin, Katarzynę Kazimierczuk - prowadzącą w Warszawie Stowarzyszenie Teatralne Remus, a także młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego działającą w Teatrze Węgajty. Wizyta zaowocowała powstaniem kilku projektów bazujących na doświadczeniu zdobytym w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do realizacji podobnych wizyt.

W dniach 4-15 lipca FISE realizowało w ramach programu RITA Przemiany w Regionie, wizytę studyjną dla młodych profesjonalistów. Młodzi pracownicy administracji odwiedzili Kętrzyn i Grajewo aby zapoznać się z polskim systemem administracji. W trakcie swego pobytu w Polsce uczestnicy wizyty zaznajomili się także z działalnością związków gmin, zagadnieniami pomocy społecznej jak również metodami promocji turystyki na szczeblu lokalnym. Uczestnicy nawiązali szereg cennych kontaktów, które miały zaowocować opracowaniem wspólnych, ponadgranicznych projektów.
Miasta uczestników: Królewiec (Obwód Kaliningradzki); Brześć, Mosty (Białoruś); Czerkasy, Iwano Frankowsk, Komsomolsk, Lwów, Priłuki, Woznesensk (Ukraina).

W ramach projektu realizowanego przez Management of Municipal Services z Moskwy, finansowanego przez program TACIS, zorganizowaliśmy wizytę studyjną, staże i rewizytę polskich specjalistów, dotyczącą metod i rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Uczestniczyli w niej reprezentanci wspólnot mieszkaniowych i organizacji zarządzających nieruchomościami, liderzy wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele urzędów państwowych, przedsiębiorstw usług komunalnych z Rosji.

Podczas wizyty przedstawiciele Centrum Informacyjnego Urzędu Miejskiego Tirany zaznajomili się z polskimi doświadczeniami w rozwoju i zarządzaniu miejskimi Biurami Obsługi Interesantów. Uczestnicy odwiedzili instytucje w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Ostrowie Wielkopolskim, Szczecinie. Wśród odwiedzonych instytucji znalazły się Biura Obsługi Interesantów, Urzędy Miejskie, prywatne firmy. Program został sfinansowany przez Bank Światowy.

Celem wizyty było zapoznanie gości z Chorwacji z polskim systemem zarządzania i gospodarowania finansami samorządów lokalnych. Program obejmował wizyty w urzędach gminy, w których praktycznie uruchomiono nowoczesne systemy zarządzania finansami, planowania finansowego i pozabudżetowego oraz inwestycji komunalnych. Wizyta została sfinansowana przez United States Agency for International Development (USAID).

Local and Regional Government Institutional Strengthening (LARGIS) - program Uniwersytetu Birmingham realizowany na Ukrainie, zlecił nam organizację pięciu wizyt studyjnych dla pracowników administracji rejonowej i dla liderów lokalnych, których tematyka obejmowała:

  • polskie narzędzia rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • rolę administracji centralnej i banków komercyjnych w rozwoju regionalnym;
  • zarządzanie finansami publicznymi;
  • instytucje opieki społecznej;
  • współpracę samorządów w zakresie usług komunalnych i rozwoju lokalnego.

Wizyta dla rosyjskich specjalistów została zorganizowana w ramach projektu "Społeczny wymiar restrukturyzacji i prywatyzacji w Rosji", finansowanego przez program TACIS. Głównym celem wizyty była prezentacja lokalnych instytucji użyteczności publicznej oraz ich udziału w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Wśród tematów znalazły się m.in.: rola organizacji pozarządowych, funkcjonowanie centrów handlowych, podstawy prawne działalności lokalnych władz, zadania agencji rozwoju lokalnego.

Wyślij wiadomość do FISE

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

Zostaw nam swój e-mail i pozostańmy w kontakcie!

Jesteś z nami

POŁĄCZONA? POŁĄCZONY?

Zostaw nam swój e-mail i pozostańmy w kontakcie!