Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ma wieloletnie doświadczenie w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, zwalczaniu bezrobocia, wspieraniu rozwoju lokalnego, zarządzaniu i planowaniu strategicznym oraz w rozwoju organizacji pozarządowych. Począwszy od 1990 roku, realizujemy nasze cele poprzez różne metody działania, wśród których istotne miejsce zajmują wizyty studyjne i staże.
Wizyty studyjne/staże dedykowane są specjalistom, samorządowcom, pracownikom administracji i organizacji pozarządowych.
Podczas wizyt nasi goście mają okazję zapoznać się z wybranymi przykładami, ilustrującymi polskie metody rozwiązywania różnorodnych problemów. Mogą przedyskutować interesujące ich zagadnienia z przedstawicielami administracji szczebla centralnego i samorządowego, organizacji pozarządowych i biznesu.
Wizyty studyjne i staże budujemy według podobnego modelu:
  • Wprowadzenie merytoryczne, którego celem jest przybliżenie uczestnikom polskiej specyfiki danego zagadnienia,
  • Zajęcia praktyczne (warsztaty, seminaria, wizyty w instytucjach), których celem jest przyjrzenie się jak różne modelowe rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistości,
  • Sesje ewaluacyjne w trakcie i po zakończeniu wizyty/stażu, których celem jest zebranie opinii i zaleceń uczestników, a także pogłębienie ich wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, kompetentnych wykładowców, tłumaczone materiały szkoleniowe, profesjonalnego tłumacza, opiekuna, organizację zakwaterowania, wyżywienia, transportu, czasu wolnego.
Plan każdej wizyty studyjnej i stażu jest starannie opracowywany i przygotowywany w oparciu o wiedzę specjalistów FISE, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników.
Zagraniczne wizyty studyjne dla kadry pedagogicznej oraz zarządzającej OHP, listopad 2010
W listopadzie 2010 r. Szkoła Przedsiębiorczości FISE zrealizowała cztery zagraniczne wizyty studyjne dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. Pięciodniowe wizyty zostały zorganizowane w Finlandii, Holandii, Belgii i Szkocji. Uczestnicy wizyt (łącznie 75 osób) mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem w wybranych krajach UE instytucji (zarówno z sektora publicznego jak i pozarządowego), działających na rzecz poprawy warunków startu życiowego młodzieży oraz reintegracji młodych ludzi, zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym. FISE odpowiadało zarówno za merytoryczną (program wizyt, kontakt z instytucjami, materiały szkoleniowe) jak i logistyczną (przeloty, hotele, serwis tłumaczeń, opiekunowie grup) organizację wizyt studyjnych.
Wizyty studyjne krajowe na zlecenie MCPS, październik – listopad 2010
Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Szkoła Przedsiębiorczości była organizatorem czterech krajowych wizyt studyjnych dla przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego. Wizyty realizowane były w październiku i listopadzie 2010 r. w ramach projektu systemowego MCPS. W sumie w wizytach studyjnych wzięło udział 80 osób. Uczestnicy wizyt studyjnych mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, partnerstw lokalnych oraz realizacji i prowadzenia nowatorskich projektów systemowych w zakresie stosowania narzędzi aktywnej integracji. Wizyty zostały zorganizowane w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.
Wizyty studyjne lokalne dla pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej, wrzesień - grudzień 2010
Od września do grudnia 2010 r. Szkoła Przedsiębiorczości FISE na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zorganizowała cztery dwudniowe wizyty studyjne. W wizytach wzięło udział 80 przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w z województwa mazowieckiego. Tematyka wizyty dotyczyła następujących zagadnień: rozwiązań z zakresu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, rozwiązań z zakresu systemu pomocy osobom starszym, funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji Programu Aktywności Lokalnej. W czasie każdej z wizyt uczestnicy odwiedzali od 4 do 6 podmiotów działających na rzecz integracji społecznej zapoznając się ze specyfiką ich działania w praktyce.
Spotkania na Rzecz Twórczej Pomocy, luty 2005
Wizyta dla przedstawicieli 11 państw Unii Europejskiej pracujących z młodzieżą zorganizowana w ramach Programu “Młodzież”. Celem spotkania było zapoznanie gości z różnorodnymi metodami pracy z defaworyzowaną młodzieżą zagrożoną patologią i wykluczeniem społecznym poprzez wizyty w organizacjach działających na rzecz w/w młodzieży. Uczestnicy mieli okazję poznać m.in. Tomasza Szczepańskiego – pedagoga ulicznego pracującego na Warszawskiej Pradze, przedstawicieli Stowarzyszenia OPTA realizującego m.in. projekty skierowane do młodych ludzi zagrożonych uzależnieniami i ich rodzin, Katarzynę Kazimierczuk – prowadzącą w Warszawie Stowarzyszenie Teatralne Remus, a także młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego działającą w Teatrze Węgajty. Wizyta zaowocowała powstaniem kilku projektów bazujących na doświadczeniu zdobytym w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do realizacji podobnych wizyt.
Wizyta dla Młodych Profesjonalistów, lipiec 2004

W dniach 4-15 lipca FISE realizowało w ramach programu RITA Przemiany w Regionie, wizytę studyjną dla młodych profesjonalistów. Młodzi pracownicy administracji odwiedzili Kętrzyn i Grajewo aby zapoznać się z polskim systemem administracji. W trakcie swego pobytu w Polsce uczestnicy wizyty zaznajomili się także z działalnością związków gmin, zagadnieniami pomocy społecznej jak również metodami promocji turystyki na szczeblu lokalnym. Uczestnicy nawiązali szereg cennych kontaktów, które miały zaowocować opracowaniem wspólnych, ponadgranicznych projektów.
Miasta uczestników: Królewiec (Obwód Kaliningradzki); Brześć, Mosty (Białoruś); Czerkasy, Iwano Frankowsk, Komsomolsk, Lwów, Priłuki, Woznesensk (Ukraina).

Gospodarka mieszkaniowa i usługi komunalne w Polsce, maj, wrzesień-październik, grudzień 2003
W ramach projektu realizowanego przez Management of Municipal Services z Moskwy, finansowanego przez program TACIS, zorganizowaliśmy wizytę studyjną, staże i rewizytę polskich specjalistów, dotyczącą metod i rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Uczestniczyli w niej reprezentanci wspólnot mieszkaniowych i organizacji zarządzających nieruchomościami, liderzy wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele urzędów państwowych, przedsiębiorstw usług komunalnych z Rosji.
Miejskie Biuro Obsługi Interesantów (Tirana Transparency Project - Polish Study Tour) marzec 2003
Podczas wizyty przedstawiciele Centrum Informacyjnego Urzędu Miejskiego Tirany zaznajomili się z polskimi doświadczeniami w rozwoju i zarządzaniu miejskimi Biurami Obsługi Interesantów. Uczestnicy odwiedzili instytucje w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Ostrowie Wielkopolskim, Szczecinie. Wśród odwiedzonych instytucji znalazły się Biura Obsługi Interesantów, Urzędy Miejskie, prywatne firmy. Program został sfinansowany przez Bank Światowy.
Zarządzanie finansami publicznymi, styczeń 2002
Celem wizyty było zapoznanie gości z Chorwacji z polskim systemem zarządzania i gospodarowania finansami samorządów lokalnych. Program obejmował wizyty w urzędach gminy, w których praktycznie uruchomiono nowoczesne systemy zarządzania finansami, planowania finansowego i pozabudżetowego oraz inwestycji komunalnych. Wizyta została sfinansowana przez United States Agency for International Development (USAID).
LARGIS, wizyty studyjne, 2000-2001
Local and Regional Government Institutional Strengthening (LARGIS) – program Uniwersytetu Birmingham realizowany na Ukrainie, zlecił nam organizację pięciu wizyt studyjnych dla pracowników administracji rejonowej i dla liderów lokalnych, których tematyka obejmowała:
  • polskie narzędzia rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • rolę administracji centralnej i banków komercyjnych w rozwoju regionalnym;
  • zarządzanie finansami publicznymi;
  • instytucje opieki społecznej;
  • współpracę samorządów w zakresie usług komunalnych i rozwoju lokalnego.
Społeczny wymiar restrukturyzacji i prywatyzacji, grudzień 1997
Wizyta dla rosyjskich specjalistów została zorganizowana w ramach projektu “Społeczny wymiar restrukturyzacji i prywatyzacji w Rosji”, finansowanego przez program TACIS. Głównym celem wizyty była prezentacja lokalnych instytucji użyteczności publicznej oraz ich udziału w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Wśród tematów znalazły się m.in.: rola organizacji pozarządowych, funkcjonowanie centrów handlowych, podstawy prawne działalności lokalnych władz, zadania agencji rozwoju lokalnego.