Bożena
Janowska

Trener, coach ICC, konsultant HR, psycholog, doradca zawodowy. Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym m.in. w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami.
Ekspert ds. narzędzi strategii personalnych w organizacjach (budowanie systemów zarządzania w oparciu o kompetencje, systemów motywacyjnych, ocen pracowniczych, badanie satysfakcji pracowników, kultury i klimatu organizacyjnego, assessment i development center). Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii organizacji, ogólnej i społecznej – współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Leona Koźmińskiego. Doktorantka na studiach ekonomiczno-społecznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. w trakcie realizacji projektów z zakresu rozwoju osobistego, odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej. Licencjonowany trener programu „Spadochron”.

Grażyna
Kobiałka

Socjolożka (Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, specjalizacja: zarzadzanie zasobami ludzkimi), trenerka (Szkoła Trenerów Biznesu organizowana przez Grupę TROP), mediatorka (szkolenia specjalistyczne i staż w Centrum Mediacji Partners Polska). Ukończyła także liczne warsztaty i szkolenia o charakterze psychologicznym i społecznym. 

Prowadzi szkolenia i warsztaty grupowe z obszaru doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego, jak również spotkania i doradztwo indywidualne (coaching). Licencjonowana trenerka szkolenia Spadochron. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach związanych z obsługą klienta i zarządzaniem zasobami ludzkimi (Philips Polska Sp. z o.o., Haier Poland Sp. z o.o.). Współpracowała ze Stowarzyszeniem OPTA na stanowisku koordynatorki szkoleń. Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu planowania kariery, łączenia celów osobistych z zawodowymi oraz rozwoju osobistego (oparte na pracy na zasobach), a także z obszaru komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwijania kompetencji liderskich. Ma doświadczenie w pracy z grupami odbiorców różnym wieku: z młodzieżą gimnazjalną, osobami dorosłymi i seniorami. Lubi ludzi, Muminki i czytać książki bujając się na hamaku.

Wojciech
lasota

Prezes Fundacji Korczakowskiej, trener umiejętności miękkich (ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Grupy TROP). Certyfikowany trener programu Spadochron. Jako wykładowca współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. 

W Fundacji EY od lat współprowadzi program Skrzydła Samodzielności, wspierający usamodzielnienie młodzieży z rodzin zastępczych. Ma doświadczenie w pracy z seniorami, m. in. był jednym z trenerów Akademii Lidera 60+, prowadzonej przez FISE. Jest również instruktorem teatralnym i historykiem sztuki, był copywriterem i edukatorem (przez kilkanaście lat związanym z Zamkiem Królewskim w Warszawie). 

 Jest specjalistą od tematyki Korczakowskiej, byłym pracownikiem Ośrodka Dokumentacji i Badań  KORCZAKIANUM (Muzeum Warszawy). Od lat szkoli w tym obszarze m. in.  nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, studentów czy mediatorów. Prowadził na ten temat warsztaty i wykłady w wielu miejscach w Polsce oraz Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. świadczenia Korczakowskie przekuwa na praktykę myślenia o organizacjach i relacjach z perspektywy podmiotowości. Dlatego są mu bliskie pokrewne podejścia i modele, jak ruch Humanistic Management czy psychologia komunikacji Fridmmanna Schulza von Thuna (współprowadził zajęcia na ten temat na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym). 

 

Tomasz
Schimanek

Ekspert ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Ukończył studia na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej połowie lat 90. zaangażował się w działalność trzeciego sektora. Pracował przy programach pomocowych kierowanych do organizacji pozarządowych i prowadzonych m.in. w ramach Phare.
W latach 1998-1999 wchodził w skład zespołu doradczego przy pełnomocniku premiera ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest ekspertem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracuje stale z Instytutem Spraw Publicznych, a także Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, szkoli i doradza m.in. w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.

Karolina
Cyran-Juraszek

Ekspert ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 17 lat. Dyrektor, menadżer, obecnie trener, konsultant organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Zarządzała wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (SPO RZL, EQUAL, POKL) oraz z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
W latach 2004-2008 była kierownikiem projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS. Przez dwa lata kierowała systemowym projektem, którego celem było stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od 3 lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, kierowała projektem „Prove it PL!”. Współautorka Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) w części finansowej i raportu z badania ekonomii społecznej w POKL. Jest członkiem Rady Programowej OSES 2014, członkiem Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, ekspertem społecznym w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz w Konkursie Dobroczyńca Roku.

Przemysław
Kozak

Psycholog, trener. Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Rober Sołtys.

Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób poszukujących pracy i zmieniających zawód. Specjalizuje się w obszarach związanych z budowaniem samouczących się organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwojem menadżerskim i osobistym, obsługą klienta. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Prezydencie m.st. Warszawy. Trener w ramach projektu szkoleniowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Trener sukcesu”.

Katarzyna
Bryczkowska

Trenerka, konsultantka, coach, doradczyni zawodowa. Specjalizuje się w szkoleniach z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, planowania kariery zawodowej. Licencjonowana trenerka programu SPADOCHRON.
Od 10 lat prowadzi firmę IQ145 Centrum Projektów Rozwojowo-Edukacyjnych. Realizuje i propaguje ideę Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego. Była kierowniczką merytoryczną Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Stale współpracuje przy realizacji projektów szkoleniowo-doradczych z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Miejsce Kobiet, Fundacją MaMa, Stowarzyszeniem OPTA, a także z biznesem: Bee-Smart – szkolenia, doradztwo, coaching, Ringier Axel Springer Sp. z o.o. Finalistka Bizneswoman Roku 2008 w Konkursie „Sukces Pisany Szminką“. Mama 11 letniej Maliny. Miłośniczka zwierząt, Warszawy i podróży z namiotem.

Sławomir
Cabajewski

Menadżer projektów rozwojowych i trener zarządzania projektami wykorzystujący w praktyce szkoleniowej bogate doświadczenie ze współpracy z biznesem (w tym FMCG, Human Resources, konsulting unijny), sektorem pozarządowym, a także sektorem publicznym.
Pracując w FISE zarządzał m.in. projektem opracowania serwisu www.praca-enter.pl i narzędzia „Twój potencjał” skierowanego do osób poszukujących pracy lub planujących karierę zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł, w szczególności w obszarze rozwoju kompetencji zawodowych, doradztwa zawodowego i wsparcia osób bezrobotnych. Kierował także projektami mającymi na celu przygotowanie bibliotek publicznych do działań na rzecz rynku pracy. W praktyce menadżerskiej stosuje standardy zarządzania projektami PCM, IPMA, PMI-PMBoK. Jako trener przywiązuje szczególną wagę do motywacji uczestników i ich aktywnego włączenia w proces szkoleniowy, tak by mogli już na sali szkoleniowej doświadczyć nauczanych kompetencji.

Joanna
Brzozowska-Wabik

Ekspert ekonomii społecznej. Od lat kieruje Agencją Rozwoju Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, realizując projekty na rzecz walki z bezrobociem i tworzenia nowych miejsc pracy. Przedstawiciel sektora spółdzielczego w Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.
Odbyła półroczny staż w Europejskiej Konfederacji Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Socjalnych i Przedsiębiorstw Partycypatywnych, gdzie zaangażowała się w tworzenie i integrację najpierw europejskiego, a następnie polskiego sektora ekonomii społecznej. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Członek rządowego Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ekonomii społecznej, jego grupy prawnej, a także Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Trener i wykładowca. Specjalizuje się głównie w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, tworzeniu miejsc pracy przy wykorzystaniu aktywnych instrumentów rynku pracy, wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorstwa i rozwój społeczności lokalnych. Prowadzi szkolenia FISE w ramach współpracy ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy w Krakowie.

Oktawiusz
Chrzanowski

Socjolog i antropolog współczesności, ekspert ds. partycypacji obywatelskiej, członek Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydencie m. st. Warszawy. Obecnie, jako pracownik FISE, koordynuje projekt www.konsultacjezzasadami.pl, w ramach którego pracuje z administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi nad wdrożeniem konsultacji społecznych.
Współtworzył dokumenty standaryzujące konsultacje społeczne (www.kanonkonsultacji.pl) i budżet partycypacyjny (Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce). Autor, współautor i redaktor publikacji w obszarze partycypacji obywatelskiej, m.in.: Partycypacja publiczna krok po kroku. Antologia tekstów, www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl. Obserwuje procesy partycypacyjne w kraju i za granicą.

Krzysztof
Kacuga

Trener, ewaluator, coach. Autor kilku raportów ewaluacyjnych projektów ogólnopolskich oraz konsultant i ekspert w innych. Od ponad dwudziestu pięciu lat zaangażowany w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym profesjonalizację działań trzeciego sektora w Polsce i Europie Wschodniej (Litwa, Mołdowa, Ukraina, Rosja).
Przeszedł wszystkie szczeble rozwoju kariery zawodowej: od stanowiska robotniczego po kadrę zarządzającą. Prekursor edukacji finansowej w Polsce. W latach 2004-2011 jeden z liderów ogólnopolskiego Partnerstwa na rzecz upowszechniania edukacji finansowej. Ukończył studia podyplomowe: 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2. Doradztwo szkolne i zawodowe, 3. Rachunkowość i zarządzanie finansami, 4. Biznes coaching, 5. Pomoc psychologiczna i socjoterapia. Trener Lokalnego Ożywienia Gospodarczego oraz Szybkiego Reagowania (w ramach wdrażania Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski), Master Trainer Certifikate (Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the New Independent States), Edukacji Finansowej I, II, III stopnia. Certyfikowany Interkulturowy Doradca Kariery. Autor ponad 70 publikacji z zakresu realizacji projektów, działalności NGO, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, rynku pracy (wydania w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, rumuńskim). Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami społecznymi (Order uśmiechu, Order Wielkiej Łyżki, Przyjaciel wolontariatu, Zasłużony dla Stowarzyszenia Miłośników Koni HUBERTUS). Skutecznie wypoczywa w kontakcie z przyrodą podczas pieszych lub rowerowych wędrówek.

Adrian
Ambrozik

Historyk, pośrednik pracy, certyfikowany trener. Od 2011 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie, a od 2015 r. również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Absolwent studiów Pośrednictwa Pracy z elementami doradztwa zawodowego Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Licencjonowany pośrednik pracy II stopnia. Specjalizuje się w obszarach: ochrona danych osobowych, szeroko rozumiany rynek pracy zarówno krajowy jak i zagraniczny (działania związane z siecią EURES), funkcjonowanie urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem Centrów Aktywizacji Zawodowej, planowanie, rozpoczynanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej, działania związane z partnerstwem lokalnym na rzecz edukacji.

Iwona
Rataj

Certyfikowana trenerka, absolwentka studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Zdobyte umiejętności zarządzania przekłada na codzienną pracę nadzorując wzorcowo działający urząd.
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie z najniższą stopą bezrobocia, w 2015r. za wdrożenie reformy służb zatrudnienia otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienie oraz Medal Pro Publico Bono, po raz kolejny uplasował się na I miejscu wśród 340 powiatów w Polsce pod względem osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Praktyk z 18-letnim stażem w publicznych służbach zatrudnienia, specjalista partnerstwa lokalnego. Zwolenniczka innowacyjnych rozwiązań, które na bieżąco wdraża w struktury funkcjonowania PUP w Kępnie. Związana aktywnie z organizacjami pozarządowymi na różnych płaszczyznach. Orzecznik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Ewa
Warchoł

Certyfikowany Międzynarodowy Coach, Trener, Doradca Zawodowy, certyfikowany Konsultant testów i narządzi diagnostycznych i rozwojowych, takich jak: MBTI, TTI Succes Insight, Career Direct (Kompas Kariery) oraz Ekspert HR. Licencjonowany trener programu „Spadochron”.
Posiada blisko 20 letnie doświadczenie pracy w biznesie, w tym ponad 15 lat jako ekspert HR, również w funkcji rekrutera zarówno wewnątrz organizacji jak i w agencji rekrutacyjnej. Realizowała także programy outplacementowe. Doświadczony asesor w Assessment Center i Development Center. Absolwentka studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego, Zarządzania Kompetencjami, Zarządzania Zasobami Pracy. Mgr inż. Żywienia Człowieka. Prowadzi coaching menadżerski, coaching kariery i diagnozy zawodowe, a także coaching żywienia i stylu życia. Pracowała indywidualnie jako coach z osobami od poziomu specjalisty do wyższej kadry zarządzającej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o różnej tematyce, m.in. z zakresu doradztwa zawodowego, budowania i zarządzania różnorodnym zespołem, komunikacji, prawidłowego żywienia. Praca szkoleniowo-warsztatowa z szerokim spektrum odbiorców (różnorodność zarówno w kontekście wykształcenia, stanowiska, jak i sytuacji osobistej). Prowadzi wykłady dla studentów studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Katarzyna
Wieczorek

Certyfikowana trenerka. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu, wdrażaniu, a także rozliczaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programów systemowych oraz konkursowych realizowanych przez Urząd.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny oraz studiów podyplomowych: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Wydział Ekonomii), specjalizacja – Zarządzanie projektami samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii informacyjnych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki), specjalizacja – Rachunkowość i kontrola finansowa. Główna księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy.