Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: trenerska – przygotowanie i przeprowadzenie kursów USeR dla innowatorów społecznych w ramach projektu „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia”, numer projektu: POWR.04.01.00-00-I101/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.

Zakres usługi: przeprowadzenie 3 kursów, każdy z nich składa się z 3 dwudniowych zjazdów w odstępnie dwu trzytygodniowym, każdy z kursów trwa łącznie 48 godzin zegarowych.
W każdym kursie zrealizowanych zostanie 5 bloków tematycznych, w sytuacji epidemicznej usługa zostanie zrealizowana w formie spotkań online.
Zakłada się wybór 5 trenerów do przeprowadzenia usługi, po jednym do każdego bloku tematycznego. [więcel w pliku PDF]

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA  W PLIKU PDF kliknij, żeby pobrać

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wykaz wykształcenia i doświadczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

 

WYNIKI ZAPYTANIA: pobierz w pliku PDF