24 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie Rady Programowej Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznej. Uczestniczyli w nim wszystkie członkinie i wszyscy członkowie Rady: Henryk Wujec, Nathalie Bolgert, Zbigniew Gajewski, Ilona Gosk, Teresa Ogrodzińska i Andrzej Lubiatowski oraz Członek Honorowy Rady Krzysztof Herbst.

Rada FISE 24 czerwca 2019

Rada jednomyślnie podjęła następujące decyzje:

 1. Zatwierdziła sprawozdania FISE z działalności za 2018 rok.
   
 2. Zaakceptowała przyjęte przez Zarząd FISE zmiany w Statucie Fundacji polegające na przeformułowaniu celów Fundacji. Zmieniony został §9 pkt 1 Statutu. Aktualne jego brzmienie po zmianie:
  „Celem Fundacji jest:
  – inkubowanie i rozwijanie przedsiębiorczości społecznej,
  – podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych,
  – tworzenie i rozwój firm, organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i zrzeszeń,
  – działanie na rzecz tworzenia godnych miejsc pracy,
  – podnoszenie wiedzy na temat ekonomii społecznej i rynku pracy, a także jakości zatrudniania i tworzonych
  miejsc pracy, prawa pracy i etyki na rynku pracy,
  – wzmacnianie efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych i tworzenie sprzyjających warunków do
  współpracy międzysektorowej,
  – dbanie o demokrację, prawa obywatelskie i prawa człowieka oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.
   
 3. Rada, na wniosek Zarządu, wybrała pana Artura Nowaka-Gocławskiego na członka zwyczajnego Rady Fundacji.

Artur Nowak-GocławskiArtur Nowak-Gocławski jest wieloletnim przyjacielem FISE. Od lat, jako członek Rady, wspiera Konkurs [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Fundacja zawdzięcza mu zdobycie strategicznych partnerów Konkursu, podniesienie prestiżu i rozpoznawalności Konkursu. Artur Nowak-Gocławski jest współzałożycielem i prezesem ANG Spółdzielni, działającej w branży pośrednictwa finansowego, oraz Fundacji Nienieodpowiedzialni.