Sieć Diesis, międzynarodowa organizacja zajmująca się rozwojem Ekonomii Społecznej, ogłosiła nowy projekt o nazwie BaSE – Blueprint for Advanced Skills & Trainings in the Social Economy. Celem tego ambitnego przedsięwzięcia jest wzmocnienie zdolności Ekonomii Społecznej oraz rozwój kapitału ludzkiego w sektorze, szczególnie w kontekście zielonej transformacji, cyfryzacji i inkluzji społecznej.

Czym jest projekt baSE?

BaSE to innowacyjny projekt, który ma na celu zidentyfikowanie i rozwinięcie umiejętności i kompetencji potrzebnych pracownikom Ekonomii Społecznej w dziesięciu krajach europejskich. Wśród tych krajów znajdują się Hiszpania, Francja, Belgia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Słowenia, Polska, Rumunia i Grecja. Badanie, które rozpoczyna się 5 czerwca, ma na celu zebranie informacji dotyczących potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych pracowników w sektorze Ekonomii Społecznej.

Projekt baSE oferuje liczne korzyści dla osób zainteresowanych sektorem Ekonomii Społecznej. Przede wszystkim, istnieje możliwość wsparcia w opracowaniu długoterminowej i zrównoważonej strategii, która pomoże zapełnić lukę między podażą a popytem na edukację i szkolenia w sektorze. Oznacza to, że projekt baSE może przyczynić się do stworzenia bardziej skoordynowanych i efektywnych programów szkoleniowych, które spełnią rzeczywiste potrzeby pracowników Ekonomii Społecznej.

Kolejną korzyścią wynikającą z udziału w projekcie baSE jest dostęp do bezpłatnych szkoleń, które będą organizowane w ramach inicjatywy. Te szkolenia mają na celu przekwalifikowanie oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Ekonomii Społecznej. Dzięki temu uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności w zakresie zielonej transformacji, cyfryzacji i innych kluczowych obszarów sektora.

Ważnym aspektem projektu baSE jest również aktywne uczestnictwo w ekosystemie Ekonomii Społecznej na poziomie europejskim. Przez zaangażowanie w projekt, osoby zainteresowane mają okazję do wymiany doświadczeń i budowania relacji z innymi profesjonalistami z różnych krajów. Jest to doskonała okazja do poszerzenia sieci kontaktów oraz budowy współpracy na europejskim poziomie.

Ankieta wstępna

Aby skutecznie przeprowadzić badanie, projekt BaSE dąży do zebrania danych od co najmniej 30 organizacji Ekonomii Społecznej w każdym z dziesięciu objętych projektem krajów. Projekt ma na celu zebranie średnio 100 odpowiedzi od pracowników sektora. Aby to osiągnąć, istotne jest rozpowszechnienie ankiety wśród menedżerów organizacji, którzy sią poproszeni o przekazanie jej swoim pracownikom.

Ankieta została zaprojektowana tak, aby zajęła około 10-15 minut. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu, znajdziesz ją tutaj.

Diesis jest przekonane, że zebrane informacje pozwolą na skuteczne wsparcie sektora Ekonomii Społecznej w Europie. Dziękujemy z góry za udzielenie ważnej informacji zwrotnej, która będzie miała wpływ na rozwój tej ważnej dziedziny.